Verksamhet

Sommarkaffe 2022

 15.7.2022

Den gemensamma samvaron viktig för Ekenäs pensionstagare.

 

Vädergudarna såg till att Pensionstagarnas sommarträff på Café Gamla Stan den 13.7. blev lyckad. Regnet höll upp innan träffen men började igen en stund efter. Det har blivit något av en tradition att medlemmarna träffas mellan vår- och höstterminen och avnjuter kaffe och jordgubbstårta på café. Möjligheten att få träffas också under sommarpausen är mycket uppskattad.

Ekenäs pensionstagares verksamhet under våren har varit livlig och de olika tillfällena välbesökta. Verksamheten inleddes den 10.1. med en gemensam lunch på restaurant Harolds. Därefter har vi mötts varannan måndag med olika program. Bland flera intressanta anföranden bör nämnas Magnus Cederlöfs redogörelse om Ekenäs gamla gator, Tina Hultgrens översikt över människans syn samt Ralf Fribergs analys om den aktuella situationen i Europa, med Rysslands anfall av Ukraina. Friberg analyserade frågan både ur mänsklig, politisk och ekonomisk synvinkel. Besöket hos Nalle Lindqvist och Skogböle museum väckte många gamla minnen till liv.

Den 9.5. var det Ekenäs pensionstagares tur att stå värd för den traditionella träffen med Karisnejdens Pensionstagare. Den här gången träffades man på restaurant Krook. Hemliga resan arrangerades av Ekenäsnejdens Invalider, med deltagare också från pensionstagarna. I föreningens årliga program har, utöver det ovannämnda, ingått bl.a. frågesport, musik, bingo och övrig underhålling.

Föreningen har deltagit i den nationella motionskampanjen arrangerad av Pensionstagarnas Centralförbund. För fjärde gången i rad avgick förbundets Svenska distrikt med segern. Föreningen deltog också i Svenska distriktets vårmöte och seminarium på förbundets semestercenter Rajaniemi i Virdois. Under seminariet berördes bl.a. organiseringen av de nya välfärdsområdena, den sociala sektorn inom välfärdsområdet samt solidariteten över åldersgränserna i kampen mot klimatkrisen. Samtliga föreläsare uppträdde via nätet, men det dämpade inte diskussionen mellan publiken och föreläsarna.

Ekenäs pensionstagare inleder höstterminen den 5.9. med sedvanlig lunch. Styrelsen planerar som bäst höstens program och utlovar intressanta föreläsningar och föreläsare utan att för den skull glömma betydelsen av gemensam samvaro och att kunna träffa sina vänner.

Rauno Kousa


 

Magnus Cederlöf ledsagar pensionstagare på Ekenäs gamla gator

13.3.2022

Pensionstagare på det forna Ekenäs gamla gator               

 

Magnus Cederlöf besökte Ekenäs pensionstagare den 7.3. och höll ett medryckande föredrag om gatorna i det gamla Ekenäs. Det var mycket intressant att få höra om hur gatorna överhuvudtaget har fått sina namn. Han konstaterade att namnen på torg, parker och gator dels ger en möjlighet att orientera sig i staden, dels är de viktiga för det dagliga livet. Gatunamn handlar om språk, kultur och historia, men de är också förknippade med associationer, minnen och en identitet. Till exempel känner de flesta av oss till uttrycket ”att vara på mammas gata”. Gatunamnet kan likaså fungera som ett slags gemenskaps skapande faktor, t.ex. kan personer bosatta vid samma gata känna samhörighet med varandra.

Gatunamn är vår vardagsvara, konstaterade Cederlöf. Man måste kunna ställa vissa krav på namnen, eftersom de är i flitigt bruk. De skall vara neutrala, lätta och entydiga att uttala, uppfatta och skriva. De får heller inte vara för långa. En gammal regel är att ett gatunamn inte får innehålla flera än 22 bokstäver.

Cederlöf beskrev också hur gatunamn kommer till, antingen spontant eller genom beslut. Bakom de spontana namnen finns ofta verkliga personer, som en gång bodde på den gatan eller det gäller en plats som man ofta brukar besöka. Ekenäs äldsta gatunamn är antagligen ”Kyrckgatan”. ”Smedsgatan” är inte mycket yngre. Gatunamn i Ekenäs Gamla stan är förknippade med hantverk, smeder, målare, hattmakare. Detta beskriver det kulturarv som stadens långa hantverkartraditioner står för. Stadens traditionella sjöfart syns dock sparsamt bland gatunamnen, sade Cederlöf.

I ett tidigt skede började gatorna få namn efter personer som hade varit inflytelserika i staden. Oftast hade dessa män kultur- eller industriell bakgrund. Allt vanligare blev det att tillämpa s.k. kategorinamn, där namn väljs efter samma motivkrets ss. djur, fåglar, blommor, träd osv. Då kan man lättare gissa i vilken stadsdel ifrågavarande gata finns. Den samhälleliga situationen kunde påverka på uppkomsten av gatunamn. En aktuell härskare fick någon gata uppkallad efter honom, men när samhällssituationen förändrades fick gatan ett nytt namn såsom i exemplet med Gustav Wasas gata, som tidigare hette ”Nikolaigatan”.

Magnus Cederlöf ledsagade pensionstagarna till en synnerligen intressant resa i Ekenäs stads historia, denna gång via gatunamnen. Vem visste att Raseborgs-vägen tidigare hette ”Perspektivet”?

Rauno Kousa

Johan Kvarnström besökte Ekenäs pensionstagare

 

     ”Landets ekonomi växer med 3,3 % i år, över 100 000 nya arbetsplatser har kommit till sedan sommaren 2020, i statens budget det har skett betydligt mindre låntagning för år 2022 än tidigare uppskattats…” var en del av riksdagsledamoten Johan Kvarnströms svar på frågan ”hur mår landet idag? Den pågående pandemin har präglat regeringens arbete utåt, men trots det har man kunnat fatta beslut om många, för samhället, viktiga frågor. Sotereformen har rotts i land, man har fattat beslut om familjeledigheten, polisväsendets finansiering har tryggats, liksom även tredje sektorns, trots minskade intäkter från Tipsbolaget. Man har gjort betydande framsteg gällande klimatfrågorna; de lägsta pensionerna har höjts,fortsatte Kvarnström. I offentigheten kunde man få bilden av att det råder betydande meningsskiljaktigheter mellan regeringspartierna, men samtliga beslut har, efter ingående underhandlingar fattats i gott samförstånd. Man kan säga att det finns ett förtroende mellan regeringspartierna.

 

     I fråga om beskattningen svarade Kvarnström, att det viktiga är att löntagarnas, pensionärernas och småföretagarnas skattegrad inte skärps. Det borde vara självklart att pensionärerna inte betalar högre skatt än löntagarna, sade han.

 

Bland pensionärerna talas det mycket om det s.k. brutna indexet, som används i samband med höjningen av pensionerna. Mötesdeltagarna önskade att den frågan skulle undersökas betydligt grundligare än hittills. Eller kunde ett blandsystem tas i bruk, något som man ofta ser under löneförhandlingarna, dvs. alla skulle erhålla ett fast belopp och en mindre procentförhöjning. Det nuvarande indexsystemet leder till att ju högre pensionen är desto mera pengar ger indexet.

 

Deltagarna ville också fästa Kvarnströms uppmärksamhet vid hushållsavdraget. De som har små inkomster betalar lägre skatt eller ingen alls, men då avdraget dras av direkt från skatten har dessa människor föga nytta av avdraget fastän det skulle vara viktigare för dem än för höginkomsttagarna. Kunde man istället ta i bruk ett slags servicesedel eller gå in för ett negativt skattesystem?

 

Slutligen uppmanade Kvarnström alla att gå till valurnorna i januari, då röstar man om medlemmar till välfärdsområdenas fullmäktige. Välfärdsområdena tar ju hand om hela social- och hälsovården samt räddningsväsendet. För oss i Raseborg är sjukhusets öde ett av de viktiga ärendena i reformen, men likaså att närservicen även i framtiden måtte fungera effektivt.

 

Rauno Kousa


 

Pensionstagarna fick en översikt om aktuella politiska frågor i Raseborg

 

Stadsstyrelsemedlemmen Ulf Heimberg gästade Ekenäs pensionstagares medlemsmöte den 1.11. På sitt sedvanligt medryckande sätt berättade han i över en timme om aktuella händelser inom politiken i Raseborg.

Heimberg började med att lyfta fram och berätta om planerna för d.s.k. sjövillorna vid Barkens udde. Planerna har fått mycket publicitet och intresset för villorna har engagerat folk, även långt utanför stadens gränser. Vågorna har varit höga i diskussionen om sjövillorna.

Ett annat snart aktuellt ämne kommer att vara rekryteringen av stadens nästa stadsdirektör, konstaterade Heimberg.  Processen har redan startat och utöver de sedvanliga tidningsannonserna kommer en kort videosnutt att stöda annonseringen.

Heimberg gick över till kommunens ekonomi och det stundande budgetarbetet. Han var hoppfull inför framtiden trots att kriskommunspöket inte helt är undansopat.  Ännu behövs det strukturella åtgärder för att hålla ekonomin i balans framöver. Den pågående epidemin har medfört utmaningar också i ekonomiska frågor, men med det statliga epidemiunderstödet kommer staden att klara situationen. I budgeten för nästa år kalkylerar man med ett tvåmiljoners överskott, det med en oförändrad skatteprocent. Ingen vet hur framtiden kommer att se ut då Raseborg efter år 2023 blir en del av det nya välfärdsområdet. Av kommunernas skatteintäkter flyttas 12,39 procentenheter till staten, som finansierar välfärdområdena. Om man räknar med dagens läge i Raseborg, blir 9,61 procentenheter av kommunalskatten kvar i staden. Med reformen flyttas bland annat 35 – 40 procent av stadens personal till en ny arbetsgivare. Hur framtiden kommer att se ut i beskattningsfrågan är ännu oklar – skall välfärdsområdena/landskapen få egen beskattningsrätt? I januari kommer vi att ha välfärdområdetsval, Heimberg önskade att alla skulle gå till valurnorna för att få stadens röst hörd i det nya fullmäktige för välfärdsområdet.

Till slut konstaterade Heimberg att de nya nämnderna har börjat arbeta för fullt. En arbetsam höst har varvats med aftonskolor, som allt mera har blivit att arbetssätt för förtroenvalda och tjänstemän i staden. Ulf Heimberg poängterade att de äldres röst bör beaktas i det politiska belutsfattandet, betydligt mera än idag. Äldrerådet bör få en mera betydande roll i beredningen av frågorna, eftersom de flesta politiska besluten i allra högsta grad angår även stadens äldre befolkning.

 

Rauno Kousa


 

                                                                             8.9.2021

Pensionstagarna i Ekenäs startade sin hösttermin

 

     Ekenäs pensionstagare startade sin höstermin den 6.9. med en gemensam lunch på restaurant Piazza. En tjuvstart hade dock gjorts redan 2.8., då medlemmarna bjöds på den Oskarsbelönade danska filmen ”En runda till”. Efter ett och ett halvt år med olika begränsningar deltog ett flertal av medlemmarna i lunchen. Man var mycket nöjd med att igen få träffa sina vänner, ensamheten och bristen på social samvaro som begränsningarna förorsakat har varit tung.

 

     Pensionstagarna kommer att träffas varannan måndag under hösten, vilket betyder sammanlagt 10 träffar. Vi kommer att ha intressanta inledare, bl.a. riksdagsman Johan Kvarnström, stadsstyrelsemedlemmen Ulf Heimberg, författaren Monica Fagerholm, amanuens Vesa Kiljo. Vi kommer också att ha en träff med Karisnejdens svenska Pensionstagare samt ha en gemensam julfest med Ekenäsnejdens Invalider. Underhållning och musik kommer vi givetvis också att få ta del av.

 

     Föreningen kommer att vara representerad i Pensionstagarnas Centralförbunds kongress i november i Åbo. Förbundet har över 70 000 medlemmar i 296 föreningar i 15 distrikt. Förbundets svenska distrikt har sitt höstmöte och ett seminarium i oktober i Virdois. Centralförbundets kongress utstakar pensionstagarnas verksamhetsformer  och program för fyra år framåt. Distriktets seminarium kommer att behandla aktuell hälso- och socialpolitik, där Sote-reformen varslar om mycket nytt.

 

     Föreningen kommer att ha en livlig hösttermin och vi hoppas på att allt flera pensionerade blir intresserade av vår verksamhet.

 

     Rauno Kousa

                                                                                                                31.8.2021

 

EKENÄS PENSIONSTAGARE rf                        Medlemsbrev 2/2021       

 

Den pågående epidemin med sina begränsningar satte hinder för en stor del av de planerade verksamheterna på våren. Men vi försöker starta på nytt och önskar kunna genomföra programmet. På grund av stadens omorganisering av sina utrymmen kan vi tyvärr i inte använda Uncan, utan vi samlas på Folkan. Tiden har vi ändrat på så att träffen börjar kl. 13.00. Det blir igen varannan måndag, om inte annat meddelas. Som start för hösten bjuder föreningen en lunch på restaurant Piazza den 6.9. kl. 14.00. Karis sv. Pensionstagare träffar vi iden 5.10. kl.13.00 på Brankis.

Styrelsen hoppas på ett aktivt deltagande efter den långa pausen. Om det blir trångt på Folkan, försöker vi hitta en ny samlingsplats. Styrelsen önskar, att sökandet av större utrymmen faktiskt blir aktuellt.

 

     06.09.   Säsongstart, lunch på Piazza, anm. Bo senast 1.9., 040-544 1338

     20.09.   Raseborgs följande fullmäktigeperiod, Ulf Heimberg

     04.10.   Bingo

     05.10.   Träff med Karis sv. Pensionstagare, anm. Bo senast 29.9 per  tfn 040-544  1338

     11. - 12.10. Distriktets höstmöte, Rajaniemi, Virdois

     18.10.   Föreningens höstmöte, program

     01.11.   Inledare Monica Fagerholm

     15.11.   Kl. 15.00 födelsedagsfest på Seniora

     29.11.   Regeringen och pensionärerna, Juhan Kvarnström

     13.12.   Jultraditioner, Vesa Kilja, Ekta museum

     17.12.   Kl. 16.00 Julfest på Hotel Sea Front, Ekenäsnejdens Invalider

Vi försöker få i gång också boccia och bowling ifall det finns tillräckligt med intresse.

Styrelsen planerar också deltagande i olika kulturevenemang och resor. Om dessa informeras separat.

Vi ber medlemmarna noggrant följa med föreningens information på Anslagsstavlan i Västra Nyland och på Tapahtumia-spalten i EU. På hemsidan ekenaspensionstagare.elakkeensaajat.fi finns det också information.

Kom ihåg meddela Bo om ev. förändringar i kontaktuppgifter.

Styrelsen hoppas på att vi igen kan ta upp den sociala samvaron och mötas på våra träffar och andra evenemang. Föreningens mål är att med sina resurser ge innehåll i vardagen och därmed utöka medlemmarnas välbefinnande.

Styrelsen


 

 22.6.2021

Pensionstagarna avnjöt försommarkaffe

Efter flera månaders avbrott i Ekenäs pensionstagares möten samlades medlemmarna till försommarkaffe på Cáfe Gamla Stan. Deltagarna var många och humöret var i äppelträdstopparna. Tillställningen utgjorde starten för sommarens och höstens verksamhet. Följande gång träffas vi i juli då föreningen ordnar en gratis bioföreställning för medlemmarna och övriga, av föreningens verksamhet, intresserade pensionärer. Vi har också planer att subventionera biljettprisen för olika kulturevenemang som arrangeras i Raseborg och som medlemmarna vill delta i.

Som en start för den egentliga höstverksamheten bjuder föreningen medlemmarna på en gemensam lunch den 6.9. och därefter samlas vi varannan måndag. Till våra möten kommer vi att bjuda in lokala och nationellt sakkunniga gäster som presen-terar aktuella frågor. Dessutom blir det givetvis underhållning med musik och tävlingar, och även fester står på programmet.

Vi sidan av de viktiga sakfrågorna vill vi skapa en gemytlig samvaro efter en lång tid av stränga begränsningar.

 

Rauno Kousa


 

Ekenäs pensionstagares vårmöte kräver förstärkt roll för stadens äldreråd

Den rådande coronapandemin har satt sin prägel också på Ekenäs pensions-tagares verksamhet under år 2020. Trots det kunde föreningen genomföra större delen av de planerade aktiviteterna. Under vårsäsongen tvingades vi dra in endast ett av de planerade egna tillfällena och under höstsäsongen tre stycken. Vi har även i viss mån kunnat få in nya aktiviteter i vår verksamhet. Till exempel bjöd vi våra medlemmar och andra intresserade på två filmföreställningar på Bio Forum och det populära besöket på Ekta museum gav oss intressant information om Ekenäs stads historia. Dessutom har vi, utöver de sedvanliga lunchtillfällena, bjudit våra medlemmar på sommarkaffe på Café Gamla Stan.

Föreningen har ordnat sammanlagt elva medlemsträffar med olika intressanta föreläsare och artister. Stadsfullmäktiges första viceordförande Ulf Heimberg gav en översikt över Raseborgs stads 10 första år, riksdagsledamoten Johan Kvarnström berättade om sitt första år i riksdagen och äldreomsorgschefen Kirsi Ala-Jaakkola satte oss in i frågor kring coronapandemin. Den sedvanliga fördelsedagsfesten fick sin höjdpunkt då traktens senaste toppartist, Simon Kiuru bjöd oss på en mycket varierande och medryckande konsert.

Ett av de angelägna ärendena under vårmötet gällde stadens äldreråd och dess roll i beslutsfattandet. Ekenäs pensionstagare anser att äldrerådets roll och möjligheter att påverka de äldres situation i staden bör förstärkas. Äldrerådet bör vara representerat redan i beredningsskedet och inte bara fungera som ett uttalande organ till färdigt fattade beslut. I flera kommuner har det lagstadgade äldrerådet representation i de olika nämnderna och i stadsstyrelsen. Pensionstagarna beslöt därför att kontakta äldrerådet och föreslå att rådet i sin tur så fort som möjligt vänder sig till stadsstyrelsen för en uppdatering av äldrerådets uppgifter. Pensionstagarna föreslår bl.a att stadgarna för äldrerådet förnyas i sin helhet. Rådets representant bör ha närvaro- och yttranderrätt i stadens samtliga nämnder och i stadsstyrelsen. För att detta skall kunna förverkligas bör medlemsantalet i rådet utökas till att motsvara de nya kraven. Då stadens nämndstruktur för kommande valperiod är under arbete, bör detta även inkludera äldrådets stadgar. Pensionstagarna önskar att stadens samtliga 10 pensionärsföreningar måtte stöda detta vårt förslag.

Rauno Kousa

Vice ordförande

Ekenäs pensionstagare

 


Ekenäs pensionstagare rf                                    Medlemsbrev 1/2021

 

Trots pågående epidemin har vi kunnat genomföra höstens 2020 program tillfredsställande. Av våra 10 egna tillställningar har vi varit tvungna att ställa in bara tre. Vårt mål har varit att anordna intressanta tillfällen, där medlemmarna kan träffa sina vänner och därmed stävja ensamheten, som epidemin förorsakat. Föreningen fick en hel del synlighet på VN:s sidor under rubriken ”Läsartext”.

Styrelsen har gjort en plan för våren 2021. Vi vet ju inte, hur vi kan genomföra programmet på grund av den rådande situationen. Därför ber vi medlemmarna följa VN:s anslagstavla och EU:s tapahtumia spalten, där styrelsen informerar om situationen. På grund av epidemin kan vi tyvärr inte starta vårens verksamhet med en gemensam lunch utan vi startar först den 25.1. Programmen kl.12.00 på Ungdomsgården, om den är öppen. Om ett ev. alternativt ställe meddelas separat.

 

25.1.

Minnesstund för de avlidna

  8.2.

Bingo

22.2.

Raseborgs följande fullmäktigeperiod, Ulf Heimberg

 8.3.

Vårmötet, program, allsång

22.3.

Inledare Monica Fagerlund

12.4.

De nationella utmaningarna under den följande kommunalvalsperioden, Johan Kvarnström

26.4.

Utvecklandet av föreningens verksamhet, Rauno Kousa

10.5.

Träff med Karis pensionstagare eller egen lunch, platsen öppen

  2.7.

Sommarkaffe, Gamla Stans Kafé

 

 

Bowling, boccia och kortspel fortsätter. Boccia på Uncan i stora salen 18.1.,1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3. och 19.4. om Uncan är öppen. Om ev. teaterbesök, resor och andra tillfällen informeras separat.

Vi ber medlemmarna följa informationen på VN/anslagstavlan och EU/tapahtumia. Bekanta er också med föreningens hemsida ekenaspensionstagare.elakkeensaajat.fi, distriktets hemsida svenskadistriktet.elakkeensaajat.fi och förbundets ekl.fi.

Trots epidemin fortsätter medlemsvärvningskampanjen till årets slut. Om de olika tillställningarna angående kampanjen informeras separat. Var och ens egna kontakter till vänner och bekanta är det effektivaste sättet att få nya medlemmar.

Styrelsen är tacksam för alla nya idéer angående verksamheten.

Kom ihåg meddela Bo om ev. ändringar i kontaktuppgifter. Styrelsens kontaktuppgifter på andra sidan av bladet.

Styrelsen

 

Obs. Kom ihåg medlemsavgiften 2021 15,00 euro, gärna direkt till banken,

FI10 4055 0011 9531 02, betalningsblanketten bifogad.

 

 

Ekenäs pensionstagare r.f    Styrelsen 2021.

 

 

 

Telefon

E-post

Ordförande

Marianne-Isaksson-Heimberg    

040 049 0787

marianne.isaksson@surfnet.fi

Vice ordf.  

Rauno Kousa                                

050-040 9211

rauno.kousa@pp.inet.fi

Sekreterare 

T.f. Rauno Kousa                          

050-040 9211

rauno.kousa@pp.inet.fi

Vice sekr.

Torsten Gabrielsson

040-031 5838

torsten.gabrielsson@pp.inet.fi

Kassör

Bo Isaksson                                   

040-544 1338

Boizak-trycktjanster@co.inet.fi

Ordinarie

Marita Eklöf                                  

040-530 4238

marita.eklof@outlook.com

 

Märta Holmberg

040-069 9259

myran.holmberg@gmail.com

 

Solveig Lindqvist                          

040-774 2275

 

 

Mona Råberg                                 

040-089 6065

 

 

Harding Lindholm                         

040-703 7852

harding@bastu.net

Ersättare

Rea Stenström                               

019-241 1867

 

 

Karl-Erik Fagerlund                            

 

 

 

Greta Åkerman                              

040-847 6671

 

Reseledare

Marianne Isaksson-Heimberg

040-049 0787

marianne.isaksson@surfnet.fi


Simon Kiuru kronade födelsedagsfesten

Pensionstagarna firade födelsedagsfest

Ekenäs pensionstagare firade den 2. november den traditionella födelsedagsfesten. Nitton medlemmar hade i år fyllt 70, 75, 80, 85, 90 år eller mera. Den äldsta medlemmen är 96 år. Jubilarerna bjöds på läckra tårtor och trivsam samvaro. Födelsedagsfesten kronades av en nästan en timmes konsert, då Österbypojken Simon Kiuru bevisade att han ingalunda toppar Vegalistan utan orsak. Simons repertoar var varierande och mångsidig.

Föregående vecka bjöd föreningen pensionstagarna med sina vänner på två föreställningar av den sevärda filmen ”Tove”. Föreningen planerar att även i fortsättningen bjuda sina medlemmar och andra äldre Ekenäsbor på gratis filmföreställningar.

Årets sista träff är den 30.11. då vi avnjuter traditionell julgröt och lyssnar till amanuensen Vesa Kiljos föredrag om jultraditioner.

Rauno Kousa

Föreningens arbetsmyror: Torsten Gabrielsson, Bo Isaksson, Solveig Lindqvist, Mona Råberg, Märta Holmberg, Sinikka Grönroos och Marita Eklöf.

                                                                                              21.10.2020

Pensionstagarna höll sitt höstmöte                                   

Ekenäs pensionstagare har under hösten 2020 haft sin verksamhet i gång så gott som normalt. Givetvis har vi beaktat myndigheternas rekommendationer om olika skyddsåtgärder. Vi har ansett det vara viktigt att medlemmarna inte blir sittande ensamma hemma. Ensamheten försvårar de äldres livssituation och den ger ofta upphov till en försämring av hälsan. Det har vi velat förhindra och samtidigt visa att vi behöver varandra.

Ekenäs pensionstagare höll sitt höstmöte den 19.10. Alla val förrättades enhälligt och i god anda. Marianne Isaksson-Heimberg fortsätter som styrelsens ordförande, övriga styrelsemedlemmar är Marita Eklöf, Torsten Gabrielsson, Märta Holmberg, Bo Isaksson, Rauno Kousa, Harding Lindholm, Solveig Lindqvist och Mona Råberg. Som ersättare fungerar Karl-Erik Fagerlund, Marita Sjöholm och Greta Åkerman.

I verksamhetsplanen poängterar föreningen den sociala samvarons betydelse. Under träffarna kommer man att beröra viktiga sociala, pensionspolitiska och andra samhällsfrågor, utan att ändå glömma olika underhållningstillfällen och besök. Vid behandlingen av nästa års budget kunde höstmötet konstatera att föreningens ekonomi är stabil. 

Föreningen är medlem i Pensionstagarnas Centralförbund (80 000 medlemmar) och medlem i förbundets Svenska distrikt. Föreningen deltar aktivt både i centralförbundets och distriktets verksamhet. Det funktionella och ekonomiska stödet från dessa organisationer spelar en viktig roll i föreningens verksamhet.

Höstmötet gav styrelsen fullmakt att inom ramen för den godkända verksamhetsplanen göra en detaljplan för verksamheten år 2021. Den ekonomiska situationen följs upp med kvartalsrapporter.

Föreningen tackar alla sina samarbetspartners och övriga som på olika sätt har stött oss i vårt viktiga arbete för de äldre.  

Rauno Kousa


 

Johan Kvarnström hos pensionstagare hösten 2020.

Pensionstagarna mötte Johan Kvarnström

Chefredaktör på Arbetarbladet, fullmäktigeledamot, riksdagsman, medlem i partistyrelsen – allt detta inom några år, vem är han? Vi talar givetvis om riksdagsman Johan Kvarnström från Ekenäs. Det första året har inte varit det mest sedvanliga i riksdagen; Johan har upplevt två statsministrar och corona-pandemin satte sin prägel på riksdagarbetet.

Trots pandemin har riksdagen arbetat med lagstiftningsärenden, som lätt hade kunnat komma i skymundan av coronadiskussionen. Regeringen har slopat aktivitetsmodellen, liksom de s.k. kiky-timmarna, förberett sote-reformen, lagstiftat om vårddimensionen, höjt de lägsta pensionerna, höjt läroplikten till 18 år och bestämt att utbildningen på andra stadiet skall vara avgiftsfri. Vidare har man sänkt avgifterna inom småbarnspedagogiken, sänkt de kommunala avgifterna inom social- och hälsovården och reformerar taxilagen. Elektrifieringen av Hangöbanan glädjer givetvis västnylänningarna och i allra högsta grad Ekenäsbon Johan Kvarnström, medlem i kommunikations-utskottet som han dessutom är.

Ca 200 000 ungdomar slutför idag enbart grundskolan. I och med arbetslivets ständiga krav på ökat kunnande, löper ungdomarna en stor risk att bli utslagna på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att alla ungdomar garanteras en studieplats efter genomgången grundskola, en fråga som alltid har varit en hjärtesak för Johan och som han nu har möjlighet att påverka, ersättare i kulturutskottet som han är. Nyckeln till vårt lands framgång är att kunna garantera ungdomar en god utbildning.

Regeringen har färdigställt förslaget till statsbudgeten för år 2021. Corona-epidemin medförde många frågetecken för beredningen, men regerings-partierna kunde i god anda komma överens om en budget på 61,6 mrd euro. En av de stora frågorna gäller sysselsättningsgraden, där målet är att skapa 36 000 nya arbetsplatser. Johan konstaterade att en annan tvistig fråga kommer att gälla slopandet av den s.k. pensionsslussen, en fråga som regeringen har skickat till arbetsmarknadsparterna för underhandligar.

På frågan hur Johan Kvarnström har anpassat sig till riksdagsarbetet svarar han att tiden som redaktör gav honom en del insikter i hur arbetet i riksdagen går till. Han är tacksam för det stöd han fått av sina partikamrater och av tjänstemännen i riksdagen; t.ex. då man behöver utredningar och kalkyler gällande olika frågor så får man det snabbt. I plenisalen, däremot, är atmos-fären ofta spänd och språket är inte alltid salongsfäigt. Men de värsta talturerna finns tyvärr i sociala media; i korridorerna och i de olika utskotten är stämningen mest positiv och det finns en vilja att hjälpa varandra.

Pensionstagarna önskar Johan Kvarnström energi och seghet i sitt arbete och lovar att man kommer att följa med hans inställning till olika frågor som berör pensionärerna.

 

Rauno Kousa


 

Kirsi Ala-Jaakkola

Ekenäs pensionstagare fick coronainfo.

Ekenäs pensionstagare möttes den 7.8.2020, äldreomsorgschefen Kirsi Ala-Jaakkola informerade om Raseborgs stads åtgärder under den pågående coronapandemin, vad gäller den äldre befolkningen.

Bland annat tillsatte staden en arbetsgrupp, vars uppgift blev och är att analysera de instruktioner som staten ger ut och anpassa dem till lokala förhållanden. Gruppen tar också ställning till olika lokala evenemang, som till exempel den aktuella höstmarknadens vidare öde. Gruppen består av ansvarspersonerna inom stadens olika verksamhetsområden.

En av de första uppgifterna blev att ringa upp stadens samtliga 5000 personer, som var över 70 år, med undantag av hemvårdens klienter och de som vårdades på stadens äldreboenden. Likaså kontaktades alla de ca 200 äldre som vårdades av en närståendevårdare med avtal.

Situationen blev svår bland dem som vårdas i eget hemm och för de äldre som vårdas inom stadens äldreboenden. Också stängningen av dagverksamheten drabbade de äldre. Restriktionerna och begränsningarna var plågsamma; som t.ex. att inte få träffa sina närmaste på en lång tid. En liten lättnad i äldreboenden blev det att kunna träffas utomhus bakom ett plexiglas, men nu har de restriktionerna upphävts och numera får de äldre träffa sina anhöriga, vistas utomhus, uträtta olika ärenden och närvara vid familjetillställningar etc. Äldreomsorgschefen kunde dessutom intyga att varken de äldre eller personalen på stadens äldreboenden har insjuknat i covid-19.

Staden tog också hand om transporter av matvaror från butikerna, något som sysselsatte ca 70 personer.

Den s.k. seniortelefonen är i flitig användning, kontakterna gäller allt från vardagens bekymmer till hälsofrågor. Senaste år erhöll man 143 samtal; i år har man vid samma tidpunkt fått ta emot 300 samtal. I kristider, liksom nu under coronapandemin, med sina restriktioner, är det mycket viktigt att få tala med någon, i synnerhet då man är äldre och ofta också ensam.  Kontakterna till stadens seniorrådgivning har likaså ökat markant.

Staden har idag en större färdighet och beredskap att möta en eventuell ”andra våg” av pandemin. Lärdomarna och erfarenheterna inger en större trygghet inför framtidens utmaningar, som t.ex. mötet med vårdskulden. Äldreomsorgschefen kunde berätta att pandemin har varit betungande och krävande för personalen, inom den övriga sjukvården har det uppstått en sällan skådad köbildning, liksom har personer med olika grundsjukdomar inte kontaktat hälsocentralerna i lika hög grad som under ”normala tider”.

Kirsi Ala-Jaakkolas anförande följdes av en diskussion, där medlemmarna kunde ställa frågor och berätta om sina erfarenheter.

Rauno Kousa

 


 

Ekenäs pensionstagare startade sin höstverksamhet                                 25.8.2020

Ekenäs pensionstagare har beslutat starta sin höstverksamhet för att stävja ensamheten bland de äldre och bristen på mänskliga kontakter, genom att erbjuda olika aktiviteter och social samvaro för sina medlemmar. När det gäller coronasituationen följer vi givetvis myndigheternas rekommendationer på våra möten och träffar.

Hösten inleddes med en gemensam lunch 24.8. på restaurang Harolds, där det planerade programmet för hösten 2020 presenterades. Programmet innehåller flera intressanta föredrag och presentationer; bl.a. kommer riksdagsman Johan Kvarnström att berätta om sitt första år i riksdagen, och  äldreomsorgchefen Kirsi Ala-Jaakkola analyserar coronarestriktionernas inverkan speciellt på de äldre. Vi kommer också att diskutera utvecklingen av föreningens verksamhet och hur vi kunde engagera också de yngre pensionärerna och få dem att intressera sig för pensionstagarverksamheten. Närmare julen kommer ammanuens Vesa Kiljo från Ekta museum att berätta om jultraditioner förr. Den traditionella fördelsedagsfesten och minnesstunden för bortgångna medlemmar hör givetvis till programmet. Likaså fortsätter samarbetet med Karisnejdens Pensionstagare och Ekenäsnejdens Invalider. Vi deltar också i Pensionstagarnas Centralförbunds och svenska distriktets verksamhet samt i deras kampanjer, seminarier och kongresser.

En nyhet i evenemangsskörden utgörs av en gratis filmföreställning avsedd för både gamla och nya pensionärer, som är intresserade av föreningens verksamhet.

Ekenäs pensionstagare erbjuder för sina medlemmar under den kommande hösten sammanlagt tretton olika evenemang. Om ministeriet kommer ut med nya bestämmelser om coronaepidemin så rättar vi verksamheten efter det. Vi hoppas att vi med hjälp av föreningens verksamhet kan skingra åtminstone en del av det tomrum och den ensamhet som coronan har förorskat bland pensionärerna.

Rauno Kousa


 

 

Ekenäs pensionstagare rf                                   Medlemsbrev 2/2020

Efter att coronaepidemin avbröt vårverksamheten, tar vi en ny start inför hösten. Styrelsen önskar att vi kan genomföra höstprogrammet, givetvis följande de instruktioner som myndigheterna ger oss. Epidemin avbröt också medlemsvärvningskampanjens evenemang, men styrelsen önskar att alla medlemmar med sina personliga kontakter är fortsättningsvis aktiva.

Styrelsen tackar för medlemmarnas bidrag för lotteri och bingo och hoppas på en fortsatt aktivitet. Höstens program startar med en gemensam lunch på restaurant Harolds den 24.8., övriga programpunkter kl. 12.00 på Ungdomsgården, om inte annat meddelas.

24.8. kl.13.00

Säsongstart, gemensam lunch, Harolds

7.9.

Analys av coronatiden/karantänen, äldreomsorgschef Kirsi Ala-Jaakkola

21.9.

Mitt första år i riksdagen, riksdagsman Johan Kvarnström

5.10.

Bingo

6.10.

Träff med Karis svenska Pensionstagare, Karis Brankis, kl.13.00.

13.-14.10.

Distriktets höstmöte, Rajaniemi, Virdois

19.10

Höstmöte, analys av medlemsvärvningskampanjen

Vecka 44

Gratis filmföreställning, gamla och nya medlemmar

2.11.

Födelsedagsfest

16.11.

Hur utvecklar vi föreningens verksamhet, Rauno Kousa

30.11.

Minnesstund för de avlidna

14.12.

Jultraditioner, amanuens Vesa Kiljo, Ekta museum

18.12.

Julfest med Ekenäsnejdens Invalider

                                       

Bowling, boccia och kortspel fortsätter som tidigare, boccia på Uncan kl.10.00 14.9., 28.9, 12.10., 26.10., 9.11., 23.11. och 7.12. Om ev. teaterbesök och resor informeras separat.

Info och ev. ändringar i programmet kan Du läsa på VN/anslagstavlan och EU/tapahtumia. Bekanta Dig också med föreningens hemsida ekenaspensionstagare.elakkeensaajat.fi, distriktets hemsida svenskadistriktet.elakkeensaajat.fi och förbundets elakkeensaajat.fi.

För att kunna förnya vår verksamhet önskar styrelsen, att medlemmarna kommer med förslag till nya verksamhetsformer. Detta är viktigt också för medlemsvärvningen.

Kom ihåg att meddela Bo om ev. förändringar i kontaktuppgifter.

Med önskan om att aktivt deltagande och ökande medlemskår.

 

Styrelsen


 

Efter att coronarestriktinonerna hade lättats njöt lättade Ekenäs pensionstagare sommarkaffe med jordgubbstårta på Gamla Stans Kafe.

Hälsn. Rauno Kousa

                                                                                                                9.3.2020

Ekenäs pensionstagare besökte Ekta museum

På Ekta museums hemsida kan man ta del av Marcus Carvey`s obestridliga sanning, ”Folk som inte förstår sin historia, ursprung och kultur är som ett träd utan rötter”. Den sanningen och mycket därtill bekantade Ekenäs pensions-tagare sig med, då fullmäktiges första vice ordförande Ulf Heimberg i februari inledde pensionstagarnas historieresa med en utförlig redogörelse över staden Raseborgs första tio år. Den andra mars fortsatte resan med att vi bekantade oss med Ekta museums utställning ”Alla tiders Raseborg”. Innan rundvandringen gav tidigare turistsekreteraren Viveca Blomberg en förträfflig och spännande översikt över Ekenäs stads historia, från det staden grundades år 1546 ända till idag. Vi fick höra om, hur de olika kungarna och furstarna farit fram i nejden och om allt från tvångsförflyttningen år 1550 till den nygrundade staden Helsingfors, till vandringen tillbaka till hemorten. Pensionstagarna fick en bild av livet i staden under olika århundraden. På den tiden livnärde sig stadsborna mest på fiske, hantverk och handel.

Viveca Bolmberg guidade oss genom traktens liv, leverne och boende, ända från stenåldern till långt in i nutid. Men också en och annan intressant historisk personlighet presenterades för oss, bland annat Sigfrid Aronius Forsius (1560 - 1624), som förutom präst också var astronom, naturfilosof och författare. Han gav ut Finlands första kalender, som också lär ha innehållit en del spådomar om kommande händelser.

Det var intressant att konstatera hur mycket vardagslivet i hemmen har förändrats, t.ex. då man jämför 1950-talet med dagens hemförhållanden.

Men Ekta museum har mycket mera att erbjuda de 10 000 – 13 000 årliga besökarna. Bland annat kan man bekanta sig med de permanenta utställningarna ”Alla tiders Raseborg” och utställningen om Helene Schjerfbecks liv och konst eller med temautställningen ”Förbjuden sprit – förbudslagen 1919 – 1932”; kanske värt att minnas att förbudslagen varade i  13 år… Man kommer säkert  inte alltid att tänka på att Museigården är en gammal stadsgård från 1700-talet, där Borgargården är den ursprunliga huvudbyggnaden och uthuslängan representerar den ursprungliga ekonomibyggnaden. En del av den gamla stadsgården finns alltså ännu kvar.  Borgargården, värt ett besök, håller öppet om somrarna. Utöver nämnda utställningar anordnar museet också olika evenemang, såsom Våffeldagen den 21.3. och den Nationella fönsterdagen den 16.5.

Det är rätt vanligt att man på sina resor i eget land eller utomlands bekantar sig med olika kulturskatter och kommer inte att tänka på, att det finns många intressanta platser att bekanta sig med på den egna hemorten. Ekenäs pensionstagare rekommenderar varmt alla Raseborgare att ta tillfället i akt och besöka Ekta museum och alla de intressanta utställningarna.

Rauno Kousa

 

 

Ulf Heimberg
Foto: Marianne Isaksson-Heimberg

Staden Raseborgs första tio år  6.2.2020                                                                          

En kommunsammanslagning är ingenting nytt i Finland, sade Ulf Heimberg på Ekenäs Pensionstagares möte den 3 februari. På 40-talet hade vi 603 kommuner, idag är de 311, av vilka 107 använder beteckningen stad och 204 beteckningen kommun. Den sista kommunsammanslagningen var inte den första i våra trakter, utan till de tre kommunerna Ekenäs, Karis och Pojo hade tidigare sammanslagits fem andra kommuner. Trots sammanslagningarna är det inget negativt i att man, trots allt känner hemortskärlek i alla delar av den nya staden Raseborg; Tenalabo är tenalabo och Pojobo är pojobo osv., men det är viktigt att man också samtidigt känner samhörighet med den nya staden Raseborg. Lika viktigt är det att alla stadsdelar utvecklas likvärdigt, konstaterade Heimberg.

Den unga staden Raseborg ärvde en tung ekonomisk barlast från de samgående kommunerna; det ekonomiska underskottet var utmanande. Men ett åtgärdsprogram fick kursen svängd. Det krävde mycket arbete och ansträngningar av förtroende-valda, förvaltningen och personalen. Det var inte helt lätt att sammanfoga de olika kulturerna med den nya organisationen. Bland annat behövde man åstadkomma en ny förvaltningsstadga. Detta underlättades inte av att det fanns vissa motsättningar inom ledningen. Heimberg kallar perioden för en arbetsam tid, då han också fungerade som stadsstyrelsens ordförande. Vi är på god väg, men vi har inte ännu nått målet sade Heimberg.

Staden har gjort en diger utredning av servicenätet, något som kan leda till betydande omstruktureringar. Situationen försvåras av att vi tyvärr inte nått den planerade befolkningsökningen på 1% samt att vi idag har en arbets-löshetgrad på ca 10%. Innan sammanslagningen var arbetslöshetsgraden 5,7%. Det har också varit utmanande att få nya företagsetableringar till staden. Vi får, i likhet med andra kommuner kämpa med att anpassa ekonomin till invånarnas servicebehov. Vi har, som känt, en hel del utmaningar på olika områden, inte minst inom äldreomsorgen, något som ligger er pensionstagare nära hjärtat, konstaterade Heimberg.

Staden kan idag erbjuda en hel del utvecklingsmöjligheter, som ett exempel kan vi nämna utvecklingen av Fiskars. Vi skulle gärna se samma utveckling också i Billnäs.  Men också trafikförbindelserna ser ut att förbättras och sjukhusets tillvaro att tryggas. Det sker en hel del i utvecklingen av infrastrukturen och inom husbyggandet. Staden kan idag stoltsera med ett rikt kulturliv. Vi har Karelia, sommarkonserterna, sommarteatern, museet, Naturum. Vi skall inte heller glömma de olika musik- och teaterevenemangen i de olika delarna av staden eller Dragsvik med den kommande riksomfattande militärparaden den 4.6.2020. Våra byaföreningar och tiotals föreningar runtom i staden gör ett viktigt arbete. För motion och idrott finns det flera idrottsanläggningar och vi skall heller inte glömma traktens eget idrottsinstitut, Kisakeskus i Pojo.

Det gavs också tid för frågor och kommentarer. Många frågor gällde äldreomsorgen, bl.a. huruvida staden har följt/följer de lagliga kraven att under fullmäktigeperioden årligen presentera en utvärdering av socialservicen/äldreomsorgen gällande tillgången till service samt kvaliteten.

Heimbergs anförande var mycket informativt, intressant och givande och uppskattades högt av pensionstagarna.

Rauno Kousa


 

Lotta Söderlund på Naturum
Foto: Marianne Isaksson-Heimberg
Lotta Söderlund på Naturum
Foto: Marianne Isaksson-Heimberg
Naturum. Skräp uppsamlat från sjöbottnen.
Foto: Marianne Isaksson-Heimberg
Rasmus Fredriksson informerar om brandsäkerhet.
Foto: Marianne Isaksson-Heimberg

Aktiva pensionstagare                                  29.12.2019

Ekenäs pensionstagare startade sin höst med klimat- och naturfrågor. Vid besöket i Naturum fick föreståndaren Lotta Söderlund oss övertygade om vars och ens ansvar för vår miljö. Vi har alla möjligheter att påverka på föroreningen av naturen och skyldighet att ta ansvar också i klimatfrågor.

Brandsäkerheten var en annan viktig fråga på vår agenda. Brandinspektören Rasmus Fredriksson visade en film om hur snabbt en liten låga i ett egna-hemshuskök kan sprida sig och bli till en katastrof, på grund av människans ouppmärksamhet. Han poängterade vikten av varsamhet med öppen eld i hemmet, att alltid se till att man har fungerande brandvarnare, ett brandtäcke, och en brandsläckare som är i skick. Allt det ökar tryggheten i det egna hemmet.

Vid föreningens septembermöte informerade föreningens vice ordförande Rauno Kousa om en del viktiga intressebevakningsfrågor. Vi vet aldrig vad morgondagen för med sig, t.ex. när det gäller vår hälsa. I värsta fall blir vi oförmögna att klara av vardagliga sysslor, och då behöver vi hjälp. Men det är också viktigt att i tid tänka på vem som tar hand om alla praktiska frågor när man blir äldre och skröpligare, med andra ord vem bevakar mina intressen i fråga om vård, omsorg och ekonomi? Det smidigaste skulle vara att låta göra en intressebevakningsfullmakt, där en anhörig eller någon annan betrodd person ges fullmakt att sköta om ens angelägenheter. Det säkraste sättet är att anlita en sakkunnig som utarbetar fullmakten.

Både Ekenäs pensionstagare och det Svenska distriktet inom Pensions-tagarnas Centralförbund höll sina höstmöten i oktober. Marianne Isaksson-Heimberg fortsätter som föreningens ordförande. Till ny ordförande för Svenska distriktet valdes Stig Kumlin från Helsingfors Pensionstagare. Den tidigare ordföranden Marianne Laxén hade undanbett sig omval på grund av nya internationella uppgifter.

I vårens program 2020 fortsätter vi att ta upp säkerhetsfrågor och senare på våren blir det uppvisning av brandsläckning i hemmen. Men före det bekantar vi oss med staden Raseborgs första tio år, då fullmäktiges första viceord-förande Ulf Heimberg redogör för hur den resan har utfallit. Och vi fortsätter att bekanta oss med hembygdens historia bl.a. med ett besök i Ekta muséet där vi tar del av utställningen "Alla tiders Raseborg”. Till vårprogrammet hör också en översikt av riksdagens och landets regerings första år vid makten -   vad har blivit bättre?

Kära medlemmar! Vi hoppas att ni deltar aktivt i vårens program och kanske också tar med en och annan ny intresserad medlem med i vår viktiga verk-samhet.

 

Rauno Kousa


 

 

 

Pensionstagarna besökte Ekenäs Naturum

 

Ekenäs pensionstagare besökte Ekenäs Naturum den 9.9. Föreståndaren Lotta Söderlund presenterade Naturums verksamhet på ett förträffligt sätt och vi fick dessutom se en vacker film om Ekenäs skärgård. Till och med den populära Skogsmulle besökte oss. Efter besöket på Naturum kan man bara intyga hur viktigt det är att känna till olika naturfenomen, föroreningen av naturen och den nu så aktuella klimatfrågan, inte bara för oss äldre, utan i synnerhet för våra barn och barnbarn. Låt oss hoppas att alla daghem-, förskole- och grundskolebarn erbjuds möjligheter att besöka Naturum. Men också föreningarna kunde lägga till ett besök på Naturum i sitt program. I år har redan över 11 000 personer besökt Naturum.

Det är känt att Naturums verksamhet i Ekenäs är hotad. Det blev uppenbart när Forststyrelsen gick igenom sina resurser att upprätthålla de olika motsvarande platserna. Bland annat har verksamheten på Blåmusslans naturum i Kasnäs på Kimitoön redan upphört så även Teijo naturum i Tyko. Om Forststyrelsens planer att stänga Ekenäs Naturum ser ut att förverkligas, så hoppas Pensionstagare att Raseborgs stad tar sitt ansvar för klimatet, miljön och för barnens kunskaper om naturens värde genom att garantera en fortsättning av verksamheten på Naturum. På så vis kunde Raseborgs stad, i dessa mycket aktuella klimatdiskussiostider uttrycka sin vilja och ge sitt stöd till att rädda vår värdefulla natur.

Rauno Kousa

 


 

Ralf Friberg intervjuar Lars Björklund från Karis.

Västnyländska pensionstagare med i Närpes

Pensionstagarnas Centralförbunds svenska distrikt höll i år sitt vårmöte och seminarium i Närpes 25-26 april. Föreningarna i Ekenäs och Karis deltog med sammanlagt tio personer.

Under år 2018 har Marianne Laxén fungerat som ordförande. Stig Kumlín från Vanda har fungerat som sekreterare och som kassör Rauno Kousa från Ekenäs.

Karis svenska pensionstagare har representerats av Lars Björklund. Erik Ekman har skött om distriktets hemsida. De ovannämnda återvaldes för år 2019 vid höstmötet i Rajaniemi, Virdois 5.11.2018. Harding Lindholm från Ekenäs undanbad sig återval och ersattes därför av Rauno Kousa för år 2019. Distriktets hedersordförande Ralf Friberg från Ekenäs har deltagit aktivt i verksamheten. Verksamhetsgranskare för år 2018 har varit Märta Malmberg och Sonja Widberg från Ekenäs återvaldes.

I samband med vår- och höstmötena har två seminarier arrangerats. Det första 16 - 17 april i Kisakeskus i Pojo under rubriken ”De äldres problem - vem löser dem?” och det andra vid höstmötet i Rajaniemi med rubriken ”Nya utmaningar i socialpolitiken och äldreomsorgen”.

Vid seminariet i Närpes gjorde Rebecca Åkers, kandidat i riksdagsvalet 2019, en fin och välstrukturerad analys av riksdagsvalet 2019. Caroline Lång, assistent på Österbottens förbund, inledde med en presentation som hon själv gjort om intern- och extern information. Alf-Erik Helsing hade förberett frågor till grupparbeten, utgående från deras inlägg.

Då det gäller information till och från pensionärer betonades vikten av ”pappersformatet” som medlemsbrev och tidningar samt radio medan internetbaserad info via hemsidor och deras fina möjligheter till interaktivitet, e-post, facebookgrupper, whatsappgrupper och sms ännu kan betraktas som komplement på grund av att alla pensionärer inte i dag har möjlighet använda dator. I föreningen i Karis har drygt 40 procent av medlemmarna e-post.

Viktigt att vi i dag uppmuntrar våra medlemmar att lära sig använda dagens teknik till nytta och nöje.

Vid seminariet gjordes ett uttalande som kan läsas i sin helhet på distriktets hemsida på adressen: https://svenskadistriktet.elakkeensaajat.fi/verksamhet/

Under kvällen har det blivit tradition att Ralf Friberg intervjuar någon föreningsmedlem som har haft betydelse för organisationen. Denna gång stod Lars Björklund från Karis i tur.

Text och bild: Erik Ekman  


 

Göta Pihlström (tv) och Senta-Rita Lundström följde med stort intresse med mötesförhandlingarna under Ekenäs pensionstagares vårmöte.

Vårmöte 2019

I skuggan av det annalkande riksdagsvalet och försvaret av pensionärernas ställning möttes Ekenäs pensionstagare till vårmöte i början av mars. Den mycket aktiva föreningen har för närvarande närmare hundra medlemmar.

- Nog kunde pensionerna bra höjas. Visserligen kom det just 17 euro till i månaden. Men inte blir det något över när priserna samtidigt stiger i butikerna. Det här borde alla pensionärer tänka på när de ska rösta i riksdagsvalet i april, säger Göta Pihlström.

Hon har varit medlem av föreningen i cirka fem år och har tidigare jobbat i köket till Ekåsens sjukhus i Ekenäs Hon tillhör Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdet JHL där hon numera är frimedlem.

- Mitt jobb var att laga mat i sjukhusköket. Men som 55-åring blev jag arbetslös, berättar hon.

Göta Pihlström trivs inom pensionstagarföreningen.

- Stämningen är trevlig och verksamheten mångsidig. Den som är intresserad kan bland annat spela boccia varannan måndag eller bowling i hallen.

Verksamhetsberättelsen för Ekenäs pensionstagare visar hur rätt hon har. Medlemmarna har deltagit flitigt. Till exempel på de sexton medlemsträffarna som anordnades ifjol har i medeltal trettio till fyrtio personer mött upp. Därtill kommer evenemang, fester samt resor.

Ett speciellt inslag utgörs av den såkallade Hemliga resan som ifjol gick till Somero och Halikko. I år har man planerat resan för någon gång i juli.

Senta-Rita Lundström håller med Pihlström om den goda stämningen inom föreningen.

Själv betraktar hon sig som ”vanlig medlem” och är inte ens intresserad av att få några förtroendeuppdrag.

- Jag jobbade som städare vid Seminarieskolan i Ekenäs från 1989 till 2011. Före det hade jag haft dagbarn. Jag satt länge som styrelsemedlem för Kommunalarbetarfackets lokalavdelning 158. Och det räckte till, säger Senta-Rita Lundström bestämt.

Hon menar dessutom att tiden inte ens skulle räcka till för några förtroendeuppdrag.

- Jag är hemma från Barösunds skärgård och har sedan 1966 bott i Ekenäs men finns här bara på vintrarna. När isarna smälter och sjöfåglarna kommer från havet är det igen Barösund som lockar.

Då verksamhetsberättelsen för år 2018 skulle godkännas påminde föreningens vice ordförande Rauno Kousa on vikten av historiska kunskaper.

- Känner man inte sin historia förstår man inte heller sin framtid, sade han.

Men Kousa ville också blicka framåt.

- Med ny iver mot nya äventyr, sammanfattade han den kommande verksamheten inom Ekenäs pensionstagare.

Harding Lindholm som är tidigare mångårig ordförande för föreningen påminner om betydelsen av att rösta i riksdagsvalet i april.

- En viktig fråga för den nya riksdagen är inrättande av en äldreombudsmannatjänst. Andra för pensionärerna angelägna ärenden med tanke på riksdagsvalet är att åldringsvården bör skötas lokalt och att vård ska ges på det egna modersmålet. Och att pensionerna ska beskattas rättvist, framhöll Harding Lindholm.

Henrik Helenius


 

  Träff i Uncan 17.12 2018 kl.12.00. Minnesstund för under året avlidna medlemmar.

   

  Dagens gäster: Baba och Micke Granroth. Minnestal och sång.

  Närvarande: 25 medlemmar.

  Ordförande Harding Lindholm hälsade de närvarande medllemmarna samt Baba och Micke välkomna.

  Meddelade att föreningen bjuder på kaffe och jultårtor idag.

  Vårsäsongen kör igång den 07.01 2019 med  lunch i Smak-huset vilket föreningen bjuder på. Också den nya ordföranden Marianne Isaksson-Heimberg skall presentera sig för medlemmarna.

  Minnesstunden idag är Hardings sista officiella ordförandesyssla som upphör vid årsskiftet.

  För att hedra de avlidna upplästes namnen och tändets ett ljus för var och en av dem. Gunnel Lindholm, Gerhard Skogberg och Viola Rehn.

  Micke sjöng den vackra psalmen, Jag har hört on en stad ovan molnen.

  Baba höll ett minnestal och uppläste några bibelord.

  Sen sjöng vi alla psalmen, Det är djup i Herrens godhet.

  Kaffe och goda jultårtor samt en stund av fri samvaro.

  Micke stämde upp och sjöng julvisor och andra gamla låtar varvat med allsång.

  Ordförande Harding tackade gästerna för fint utförande. .

  Han tackade också medlemmarna för den tid han varit ordförande för föreningen.   Jag tackar också som sekreterare för fint samarbete, vi kommer att sakna Harding.

  Men vi ses säkert på träffarna efter nyår.

  Tack för idag och God Jul och Gott Nytt År.

   

  Torsten Gabrielsson.


   

  Ekenäs pensionstagare fick ny ordförande.

   

  Ekenäs pensionstagare har haft sitt höstmöte på Uncan den 22.10  för att välja ordförande och styrelse. Val av ny av ordförande fanns med på föredragningslistan.

  Mötet inleddes i närvaro av ungefär en fjärdedel av föreningens nedlemmar. En stadgeändring god-kändes av mötet.Och efter att verlsamhetsplan och budget godkänts var det tid för val av ordförande och funktionärer. Trots goda försök fanns ingen som ville mottaga ordförande skapet.

  Frågan ajournerades 4 vackor framåt och vid ett allmänt medlemsmöte föreslogs och valdes enhäl-ligt Marianne Isaksson-Heimberg till föreningens ordförande för år 2019.

  Föreningens nuvarande ordförande Harding Lindholm  hade avsagt sig återval.

  I övrigt val blev det återval av viceordförande Rauno Kousa, sekreterare Torsten Gabrielsson och vicekassör Bo Isaksson. Som kassör-bokförare fungerar Berit Metsämäki utom styrelsen.

  Ordinarie styrelsemedlemmar Solveig Lindqvist, Märta Holmberg, Marita Eklöf, Mona Råberg samt Jan-Egerth Johansson. Ersättare Rea Stenström, Marita Sjöholm och Greta Åkerman.

  Verksamhetsgranskare Kari Mäkikara och Märtha Malmberg med ersättarna Leif Himmelroos oc Saga Philström.

  Köket Marita Eklöf och Mery Sjöblom. Bingo och lotteri Solveig Lindqvist och Rea Stenström.

  Reseledare Gittan Backman.

  Den 3.12 firades födelsedagsfest för medlemmar  som fyllt jämt under året. Ett kaffe bord var dukat med tårtor, blommor och ljus. Jubilarerna 21 stycken men inte alla närvarande förärades en röd ros. Föreningens äldsta medlem (också grundande medlem ) Doris Löf 94 år var inte närvarande. Men  4 90 åringar var där.

  Underhållningen sköttes med bravur av Risto Tammilehto som spelade och sjöng gamla visor och låtar.

  Julfesten firas den 14.12 tillsammans med Ekenäsnejdens invalider. Den 17.12 blir det minnes-stund för de medlemmar som avlidit under året.

   

  Torsten Gabrielsson.


   

   

  Vårlunch.

   

  Ekenäs pensionstagare har hållit säsongavslutning på Bar Gustavo. Enligt traditionen var Karis svenska pensionstagare inbjudna.

  Ordförande Harding Lindholm hälsade alla välkomna till en stunds trevlig samvaro med mat, dryck, underhållning och lotteri. Ett välfyllt lunchbord var dukat och alla lät sig väl smaka.

  Föreningens motionskampanj har avslutats och prestationpris utlottades bland deltagarna.

  Lite sång och musik piggar upp efter maten och den delen av programmet stod Berndt Philström för. En välsjungande ung man med ett urval av gamla visor och låtar.

  Publiken applåderade och några par tog sig en svängom på dansgolvet.

  Så var det tid för lotteriet. ett välfyllt vinstbord med fina vinster hade lockat att köpa lotter. Som huvudvinster utlottades två varukorgar vilka vanns av Tina Fagerström från Karis och  Göta Pihlström från Ekenäs. En rätttvis fördelning.

  Karisföreningens ordförande Maj Granroth framförde sitt tack och inbjöd oss till träff i Karis i höst.

  Under våren hade vi besök av Tina Hultgren och Johanna Koprander från Raseborgs Senior-rådgivning. Flickorna gav en bra och upplysande information om dess verksamhet. Man får råd och upplysningar i allt som gäller hälsan för seniorer.  En fin hemsida finns också på internet. Nu blir det sommarpaus men lite varksamhet har vi genom Hemliga resan den 10 juli. Intressant att se vart det bär iväg denna gång.

  Ekenäs pensionstagare önskar en trevlig sommar och vi ses igen i höst.

  Välkommen med i våra led!

   

  Torsten Gabrielsson.


   

  Våren 2018

  Ekenäs pensionstagare har inlett vårsäsongen med att bjuda medlemmarna på lunch i Lounge Bar Gustavo. Ett trevligt ställe med god mat och trevlig stämning.

  Föreningen inleder också samtidigt sitt 35:de verksamhetsår. Vi träffas som tidigare var-annan vecka i Uncan eller på något annat ställe.

  På träffarna blir det information om aktuella saker, underhållning, föreläsningar m.m.

  Teaterresa till Fallåker och musicalen "Åttan" samt besök till IKEA.

  En Spa-resa till Estland under våren.

  Den 22.1 hade vi besök av Marika Törnqvist som berättade om sin åldringsverksamhet hemservice allt i allo glädje, omsorg,trygghet. Hennes verksamhet går ut på att göra det som den vanliga hemservicen inte gör eller hinner med. promenader, lätt städning och tvätt. Verksamhet för den som inte har någon närstående eller vän att umgås med som ger lite guldkant i vardagen.

  En herrklubb samlas i Seniora med varierande verksamhet.

  Den 5.2 fick vi besök av Ulf Heimberg att berätta om tillkomsten och uppsättningen av Okänd soldat i Harparskog sommaren 2017. Planeringen inleddes av en arbetsgrupp 2015.

  Fiskars bolaget ställde ett område till förfogande och där skulle planeras och byggas läktare. Läktarna byggdes på container som kunde utnyttjas som lager.

  Bord och bänkar för serveringen. Ett antal ”Baja-Major” som toaletter.

  Ordningsmän som fick ordningsmanna kort samt hygienpass för dem som hanterade matvaror.  Skådespelare 21 st + 1 dam. 1 pansarvagn, 1 lastbil från 1940 och en häst.

  Premiären var den 15 juni 2017. Totalkostnad 900 000 €.

  Efter att allt var slut revs alla läkare och byggnadsverk.

  Det var väldigt intressant och medryckande att höra Ulf berätta. Det var nog inte någon liten sak att ordna dessa tillställningar.

  Märtha Malmberg föreningens medlem i 17 år varav 16 år som kassör och vicekassör har avgått från sitt ansvarsfulla uppdrag. Hon har skött medlemsregistret, gått en massa bankärenden, postat ca 2000 brev. Det är tack vare medlemmar som offrar sin fritid för vår verksamhet som vi kan fortsätta sade ordförande Harding Lindholm Ett stort TACK.

  Pensionstagarnas Centralförbund har beviljat Märtha Malmberg förbundets hedersmedalj med diplom samt bröstmärke.

  Föreningen Gratulerar och tackar för väl utfört arbete.

   

  Torsten Gabrielsson

   

  Julfest på Sea Front

  Fredagen 15.12 2017 samlades vi för att fira julfest tillsammans med Ekenäsnejdens Invalider. En tradition som varit i många år. I år var det vår tur att stå för värdskapet.

  Efter välkomstord av Harding höll Prosten Elsa Tenhonen en julbön tillsammans med oss. Ekenäs lucian Maja Lundén med tärnorna Ellinor Blomqvist, Emilia Lind och Ingrid Burgman gjorde ett besök och sjöng några julsånger. Som tack för besöket hade vi samlat pengar i en "sparbössa" som överlämnades till luciainsmlingen. Före det sjöng vi några gamla julsånger under Märta Holmbergs ledning.

  Efter en god och riklig julmiddag var det dags att dra vinnare i lotteriet, som vi hållit, med många och fina vinster. Huvudvinsten, en stor låda med livsmedel, vanns av Marianne Ehrström.

  Invalid föreningens ordförande Sven Ehrström, avtackade oss och vi inbjöds att tillsammans fira julen 2018.

  Under festen gång fick vi njuta av musik framförd av Bernt Pihlström. Han spelade också till dansen som vi avslutade festen med.

  H.L.

  Höstmötet 2017

   

  Ordförande Harding Lindholm hälsade de närvarande välkomna till dagens möte. Höstens verksamhet är i fullgång och det är tid att välja nästa års styrelse.

  Före höstmöte blev det kaffe och goda bullar med en stunds fri samvaro.

  Föreningens mål är att ge medlemmarna tid att träffas och få höra information om aktuella saker samt en stunds avkoppling med sång, musik, frågesport m.m.

  Ur verksamhetsplanen framgår att vi träffas varannan vecka med någon form av underhållning, information och föreläsningar. Bingo, boccia och bowling ingår också i verksamheten, liksom födelsedagsfest och minnesstund.

  Konditionen ska också skötas med motionstävlingar och rekreationen med resor, gemensamt med invaliderna. Teater, kulturresor och någon utlandsresa ibland.

  Föreningen deltar också i förbundets verksamhet samt svenska distriktets vår- och höstmöten. Vi deltar också i grannföreningarnas regionala verksamhet genom träffar.

  Höstmötet godkände styrelsens förslag till medlemsavgift för år 2018 15 €. Nya medlemmar är också välkomna. Budgeten för år 2018 fastställdes och godkändes.

  Till ordförande för år 2018 valdes Harding Lindholm och i styrelsen som konstituerat sig vid ett senare datum finns vice ordförande Rauno Kousa, sekreterare Torsten Gabrielsson, kassör Berit Metsämäki samt vice kassör Bo Isaksson (ny). Ordinarie styrelsemedlemmar Solveig Lindqvist, Marita Eklöf, Jan-Egerth Johansson, Mona Råberg samt Märta Holmberg (ny).

  Till ersättare valdes Rea Stenström, Marita Sjöholm och Greta Åkerman..

  Berit Metsämäki fungerar som kassör utom styrelsen.

  Höstmötet valde som annonsorgan Västra Nylands Anslagstavlan och Etelä Uusimaas Tapahtumia.

  Ordförande tackade de närvarande för ett livligt höstmöte.

   

  Vid en senare träff besökte Anita Valtonen oss och berättade om sin bok om affärsverksamhet i Ekenäs "LEFVE KONKURRENSEN". Väldigt intressant och boken fanns också till försäljning.

  Föreningen har också firat födelsedagsfest för medlemmar som fyllt 70 och uppåt. Vår äldsta medlem Gerhard Skogberg 97 år var inte närvarande men Doris Löf 93 år satt vid kaffebordet som var dukat med tårtor och blommor. Ordförande höll ett vackert tal för jubilarerna. Att bli äldre betyder inte enbart att man blir äldre, man blir rik på år som betyder att man har erfarenhet och visdom.

  Vi byggde oss en framtidstro på ett samhälle där vi på ålderns höst kan känna oss trygga.

   

  Torsten Gabrielsson.   

  Ludvig "Ludde" Lindholm

   

  Träff på Knipan 8.5.2017

   

  Ekenäs pensionstagare har hållit säsongavslutning med lunch på Restaurang Knipan. Enligt traditionen var Karis svenska pensionstagare inbjudna. Sen på hösten träffas vi åter i Karis.

   

  Ordförande Harding Lindholm hälsade alla välkomna till en stunds trevlig samvaro med mat, dryck, underhållning och lotteri. Ett välfyllt lunchbord var dukat med många olika maträtter och alla lät sig väl smaka.

   

  Föreningens motionskampanj har avslutats och prestationspris utlottades bland deltagarna. Första pris gick till Marita Eklöf och tröstepris till Rea Stenström och Rauno Kousa.

   

  Lite sång och musik piggar upp efter maten och den delen av programmet stod Ludvig "Ludde" Lindholm för. En välsjungande ung man med ett urval av visor och sånger. Publiken gav honom applåder och Harding tackade för underhållningen.

  Så var det tid för lotteriet. Ett välfyllt vinstbord väntade och en del fick vinster andra blev utan.

  Karis föreningens ordförande René Lundqvist framförde sitt tack.

  Nu blir det sommarpaus med träffarna men lite annan verksamhet har vi i alla fall.

  Den 1 juli besöker vi Harparskog och Okänd soldat. En upplevelse som säkert är värd att se. Föreningens årliga hemliga resa blir den 25 juli. Intressant att se vart det bär av denna gång.

   

  Ekenäs pensionstagare önskar alla en trevlig sommar och vi ses igen i september. Välkommen med i våra led.

   

  Torsten Gabrielsson.

   


   

  Ralf Friberg. Arkivbild:Erik Ekman

  Verksamheten 2017 inledd.

   

  Ekenäs pensionstagare har åter inlett årets verksamhet med lunch på Restaurang GH.

  God mat och kaffe med tilltugg serverades. Efter detta lottdragning av ett litet lotteri som anordnats.

  På följande träff den 30 januari hade ambassadör Ralf Friberg inbjudits och han höll ett föredrag, Finland 100 år. Aktuellt nu då Finland firar sin hundraåriga självständighet.

  Efter första världskriget blev många nationaliteter självständiga och Finland blev fritt från Ryssland. Efter klasskampen blev lagligheten återställd och produktionen kom igång i landet. För Finlands självständighet har socialdemokratin stått för medborgeliga rättigheter, social rättvisa, trygghet och arbetarrörelsens samlade kraft.

  Nu stundar kommunalvalet och nu behövs också pensionstagarna.

  Det var ett intressant och upplysande föredrag ur Finlands historia under 100 år.

  Verksamheten fortsätter med teaterbesök till Bygdegården i Tenala den 12 februari.

  Och träffarna fortsätter varannan måndag med olika teman, bingo, information om aktuella saker samt föreningens vårmöte.

  Vi kommer också att besöka "Okänd soldat" i Harparskog i sommar. Och så har vi vår hemliga resa. Kom med i våra led och trivs.

  Torsten Gabrielsson.

   


   

  Födelsedagsfest.

   

  Ekenäs pensionstagare har firat födelsedagsfest för de medlemmar som fyllt jämnt under året. 24 medlemmar har firat födelsedag under året men endast 10 var närvarande. Harry Henriksson var enda närvarande av de 6 medlemmar som fyllt 90 år. 

  Ordförande hälsade alla välkomna och gratulerade jubilarerna. Att bli äldre betyder inte att man blir gammal utan man blir rik på år och har samlat på sig erfarenhet och visdom som livet gett, visdom som dagens samhälle kunde ta vara på.

  Ni som idag firar och vi andra, kan kallas efterkrigsgenerationen har varit med och utvecklat samhället under stor gemenskap och talkoanda. Ett samhälle med solidaritet och jämlikhet.

  Idag blåser iskalla vindar i samhället. Kapitalet flyr landet och den trygghet vi väntade oss naggas alltmer i kanterna. Befolkningsgrupper ställs mot varandra och man ser bara till sina egna behov.

  Därför känns det bra att vi tillsammans i gemenskap kan fira våra medlemmars bemärkelsedagar och komma ihåg arbetsamma lyckliga och solidariska år. Vi kan vara stolta över det vi gett vårt samhälle.

  Ordförande gratulerade på styrelsens vägnar med önskan om många aktiva år och vi vill med en ros hylla er på bemärkelsedagen.

  De närvarande jubilarerna förärades en ros och en hyllningssång. Kaffeborden var vackert dukade med vita dukar och blommor samt fina tårtor som en del medlemmar bakat.

  Till en födelsedags fest hör också sång och musik. Och nu var det Mikael (Micke) Granroths tur att sjunga och spela. Han sjöng många vackra sånger till eget gitarr- ackompanjemang vilket uppskattades av medlemmarna enligt applåderna som han fick.

  Ordförande tackade Mikael för en trevlig sång och musikstund och som avslutning sjöng vi sista visan.

   

  Torsten Gabrielsson.

   

  Kirsi

  Höstmöte 2016

   

  Ekenäs pensionstagare har hållit sitt höstmöte i Uncan. Ordförande Harding Lindholm återvaldes enhälligt likaså styrelsen. Konstituerande möte hålles senare. Också funktionärerna till bingo, lotterier m.m. återvaldes.

  Som reseledare fortsätter Gittan Bäckman.

   

  Enligt verksamhetsplanen för år 2017 fortsätter verksamheten i stort sett som tidigare.  Vi träffas varannan vecka förutom under sommaren. På träffarna har vi information och föreläsningar, bingo och lotterier, födelsedagsfest samt minnesstund för avlidna under året. Dessutom spelar vi Boccia och Bowling. 

  Till verksamheten hör också hemliga resan samt andra resor och teaterbesök.

  Kontakter till andra pensionärsföreningar fortsätter samt samarbete med Ekenäsnejdens invalider vid resor.

  Vi deltar i Svenska distriktets verksamhet och förbundets kampanjer.

  Till delegat i Förbundets kongress 2017 i Villmanstrand utsågs Rauno Kousa.

  Verksamheten finansieras med lotterier, bingo, medlemsavgiften. Vidare anhåller vi om understöd från olika instanser.

  Informationen till medlemmarna genom tidningspressen, medlemsbrev samt på träffarna.

  Budgeten för år 2017 godkändes av mötet.

  Som verksamhetsgranskare för 2017 valdes Kari Mäkikara och Bo Isaksson (ny)

   

  Efter mötesförhandlingarna bjöds på kaffe och bullar och Raseborgs omsorgs-

  chef Kirsi Ala-Jaakkola hälsades välkommen för att berätta om äldreomsorgen i staden. Det händer många saker i Raseborg. Fix-huset ska tömmas till årsskiftet

  och Social- och hälsovård flyttas till villa Ormnäs.

  Äldrevården har genomgått många förändringar. Mera öppenvård, man bör få sådan service att man kan bo hemma. Förebyggande verksamhet viktigt.

  Man ska få den service man behöver. Avgiften enligt inkomsten.

  Effektiverad hemvård har skrivits in i verksamhetsplanen för år 2017.

  Bromarvhemmet inte lämpligt för äldrevård. Tunahemmet blir serviceboende.

  Inom administrationen kommer att ske förändringar men allt öppet ännu.

   

  Det var många saker som Kirsi berättade och informerade om så man får hoppas att den som behöver vård får den.

  Kirsi besvarade också frågor framställda av medlemmarna.

  Vi tackade för den fina informationen och önskade henne välkommen igen när det finns behov av information.

   

  Torsten Gabrielsson.

  Ordförande Harding Lindholm och Sture Lindholm

   

  Höstverksamhet 2016

   

   

  Ekenäs pensionstagare har inlett höstens verksamhet med lunch på Knipan den 5 september. Ett välbesökt tillfälle med god mat i trevligt sällskap.

  Vid följande träff den 19 september spelades Bingo. Ett uppskattat nöje bland medlemmarna.

  Den 3 oktober hade vi besök av historielärare/författare Sture Lindholm. Han är nu studieledig och ägnar sig åt sitt författarskap samt forskning.

  Han berättade att han började skriva för 15 år sen och har gett ut ett 15 tal böcker. Där ingår också läroböcker för gymnasiet.

   

  Ämnet i många av böckerna är klasskampen 1918 mellan röda och vita. Boken Röd galenskap utkom för 11 år sedan. Röda moln över industribygd är slutsåld. En bok om Pojo. Det fanns så lite skrivet om klasskampen i västnyland.

  Kurre Österberg spelade in intervjuer med äldre människor händelser från förr och där ingår något från den tiden.

  Sture är en bra berättare och medlemmarna lyssnade intresserat och kunde ställa frågor.

  Träffarna fortsätter med frågesport, höstmötet, firande av medlemmarnas födelsedagar, minnesstund för avlidna under året samt julfesten.

  Varje vecka spelas Boccia i Uncan samt bowling i hallen.

  Några nya medlemmar har anslutit sig men några har avlidit.

  Välkommen med i våra led och trivas.

   

  Torsten Gabrielsson.

   


   

  PÅ HEMLIG RESA

   

  I många föreningar hör säkert hemliga resan till sommarens höjdpunkter. Den 26 juli 2016 var vi med Ekenäs Pensionstagare och Ekenäsnejdens Invalider på resa, med början i Nådendal.  Av de fem personer som hade tippat rätt resmål, var det Gun-Maj Aura som fick vinsten.

  Dagen började med ett fint morgonmål i Salo. I bussen fick vi veta varför Nådendals sol blivit så känd. Det berättas att en man sköt kråkor från kyrktaket och åstadkom en brand i en närliggande bod, och förstörelsen var ett faktum 1628. En tredjedel av staden förstördes, hela ekonomin rasade och staden låg i botten.  Men nunnorna kunde sticka sockor och lärde ut konsten till nådendalborna, och alla, även männen, uppmanades sticka.  I varje gathörn satt det 5-6 stickare, flera fick ej vara med i gruppen, då skulle arbetet lida.  Det blev 25 000 par sockor på ett år, vilka skickades till Åbo, Stockholm, Tallinn och St. Petersburg. Ekonomin räddades med det "mjuka guldet", som det kallades, och solen steg upp igen för invånarna i Nådendal.  Efter att den första SPA-anläggningen etablerats, med vatten som bland annat ansågs bota huvudvärk, förlamning, bröstvärk, inbillningssjuka och gikt, fortsatte stadens framgångar.

  Vi började med Nådendals kyrka som byggdes till ett kloster 1449.  I kyrkan skulle allt vara asketiskt och "strängt" inrett, och så är den ännu idag. Den sista nunnan avled 1591 och Karl IX bad att klostret skulle rivas, men det blev inte så.  Nunnorna till ära sjöng vi en psalm i kyrkan.

  Efter kyrkan blev det en timmes "frigång" i staden och jo, presidentparet var på Gullranda, då flaggan vajade i topp.

  På väg till matstället, Kuppis Paviljong i Åbo, stannade vi för en kryssning, nämligen fram och tillbaka över Aura å med Föri-färjan, som är en viktig symbol för Åbo.

  Reseledaren berättade om de första hedningarna som döptes vid Kuppis källa 1155, och det fenomenala vattnet ansågs bota bland annat spetälska och senare även kolera.  Parken, som är Finlands äldsta och största park på 24 ha, är från 1820. Där finns simhall både under jorden och ovanför, en äventyrspark och djurpark, ja allt som nästan tänkas kan mellan skejtpark och bowlinghall.  En verklig oas, vi tyckte om den.

  Matportionerna i Paviljongen hade gigantiska mått och den goda måltiden avrundades med kaffe och chokladkaka.

  På Sjukvårdsmuseet fick vi en intressant inblick i hur och vad som användes förr inom sjuk- och hälsovården. Också moderskapsförpackningen från 1960-talet, och äldre versioner, var framlagda.  Där fanns en inredd operationssal med alla instrument som behövdes.  Det fanns en elchocksmaskin, sågar, sprutor och andra större och mindre "verktyg". Sjukvårdspersonalens strikta kläder sågs också uppklädda på dockor.

  Enhälligt var vi glada över att dagens instrument är av en helt annan kaliber.

   Vi besökte också Uppståndelsekapellet på Åbo begravningsplats. Kapellet byggdes 1939-41 och anses vara Nordens vackraste kapell, och det blev också internationellt känt.  Vi förstod definitivt varför det är Nordens vackraste kapell.

  På hemvägen stannade vi i Tuorlas kaffestuga från 1820. Jordbruksskolan fanns där åren 1885-1908 och där har den första mjölkningsmaskinen i Finland använts.   De hembakta, ännu ljumma kaffebröden, smakade oss väl med kaffet. Deras lilla butik var ytterst välförsedd med produkter, och ägg från frigående höns fanns också till salu.  Minsann, vi sällskapade en stund med dessa kacklande höns  vid ingången till kaffestugan!

  Dagen var fin och hettan till trots, klarade vi oss alla bra.  I bussen ropade vi skål titt och tätt för att halsa vattenflaskan och skratten ekade åt vitsarna som reseledaren berättade.  Ett stort tack till er alla, vi ses igen.

  Gittan Bäckman.


   

  "Friba" höll ett angeläget och inlevelsfullt anförande.
  William Enberg uppträdde med många melodier.

  Pensionstagare från Ekenäs och Karis träffades.

  Den 12 maj samlades Ekenäs pensionstagare till en träff i Restaurang Knipan med Karis svenska pensionstagare inbjudna. En traditionell träff varje år, våren i Ekenäs och hösten i Karis.

   

  Ordförande Harding Lindholm hälsade de närvarande välkomna och hoppades på en fin träff med god mat och underhållning. Nästan 100 personer hade mött upp.

  En god lunch var framdukad med allt vad därtill hör av kött- och fiskrätter, sallader m.m. och alla lät sig väl smaka. Samt kaffe med tilltugg.

  Ett lotteri med fina vinster, bland annat 3 fruktkorgar hade arrangerats.

  Vi fick också njuta av dragspelsmusik av en ung man som hette William Enberg. Han spelade gamla dans- och vismelodier med bravur och till publikens uppskattning.

  Sen var det Ambassadör Ralf Fribergs tur att berätta om aktuella saker för oss pensionärer.

  Ett inlägg från pensionstagarna att Äldrerådet måste tas upp i förvaltningsstadgan i Raseborg. Så är inte nu fallet.

  Tidningen Västra Nylands upplagesvikt berördes. Märklig läsartystnad.

  Det nordiska välfärdssamhället håller på att raseras genom råbarkad kapitalism. Vi har råd med skatteparadis men inte trygghet.

  Kan vi skydda pensionerna. SDP beskylls för att sakna visioner. Vår vision är att skapa grunden för fortsatt människovärdigt liv och framtid i Finland.

  Vad har den borgerliga industriadeln kunnat åstadkomma? Försäljningar av livskraftiga företag, fusioneringar med internationellt kapital, reavinster på löntagarnas bekostnad.

  Fackföreningsrörelsen måste fortsätta att förnya sig.

  EKL mår bra: mera medlemmar, intressebevakning. De svenskspråkiga behandlas bra av ledningen, på fältet kan det kärva.

  Pensionärsförbundet helt menlöst. Gemensamma insatser behövs. Välkommen till vår verklighet.

  Ralf inlägg applåderades samt avtackades av ordförande Harding.

  Ordförande René Lundqvist från Karis pensionstagare tackade för den fina träffen samt inbjöd oss till Karis i höst.                                                                                      

   

  Torsten Gabrielsson.

   

   


  Vårmöte 2016.

   

  Ekenäs pensionstagare r.f. har hållit sitt vårmöte i Uncan den 18 april. Stadgeenliga ärenden behandlades och ett 40-tal medlemmar deltog.

  Ur verksamhetsberättelsen framgår en livlig verksamhet. De sedvanliga träffarna varannan måndag har upptagit olika teman så som information av olika föreläsare, underhållning, frågesport samt bingo som uppskattas av medlemmar-na. Vår- och höstsäsongen inleds oftast med lunch på någon restaurang samt underhållning.

  Därtill kommer resor bl.a. rundresa i Västnyland, hemliga resan, Fazer-resa, teaterresa till Tenala samt Tallin kryssning. Julfest i Sea Front. Resor och julfest i samarbete med Ekenäsnejdens invalider.

  Föreningens hemsida på internet uppvisar både text och bilder samt information. Efter mötesförhandlingarna var det tid att hälsa dagens gäst Kalle Augustsson välkommen. Han presenterade sig och berättade att han inledde sin hjälpverksamhet 1983. Sammanlagt har det blivit 500 resor tillsvidare. Resor till Estland, Lettland, Litauen de baltiska länderna, Turkiet, Syrien, Irak.

  Att köra på dåliga vägar med en fullastad långtradare hade nog ibland stora svå-righeter. Dåliga broar över vattendrag eller ibland inga broar.

  Han berättade om Rumänien där folk bodde i kojor med jordgolv. Och att han ordnade byggnadsmaterial och hjälp att bygga bostäder där. Humanitär hjälp åt flyktingar.

  Han nämnde också den irakiska flickan Midiya som numera bor i Ekenäs.

  Kalles berättelse om sina resor i krigshärjade länder ställer nog stora krav på säkerhet och det är nog ibland med livet som insats att färdas där.

   

  Torsten Gabrielsson.


  Ekenäs pensionstagares vår är i full gång.

  Ekenäs pensionstagares verksamhet är åter i full gång efter en paus vid årsskiftet. Vårsäsongen inleddes med en subventionerad lunch på GH- Klubben.      

  Ordförande Harding Lindholm hälsade alla välkomna och hoppades att verksamheten blir livlig och intressant. Sören Österroos spelade dragspel samt höll en liten musikfrågesport.

  Träffarna fortsätter som förut varannan vecka och på följande träff spelade vi Bingo som år mycket uppskattat av medlemmarna.

  Den 6 februari besökte vi tillsammans med Ekenäsnejdens invalider Tenala Bygdegården för att ett teaterbesök.

  Sen var det åter två veckor paus. Och till den träffen hade inbjudits apotekare Risto Suominen från Gamla Apoteket för att informera om Folkpensionsanstaltens nya medicin- och andra ersättningar.

  Det var en verkligt bra information både i tal och med diabilder. Broschyrer utdelades och medlemmarna fisk ställa frågor som besvarades.

  På följande träff får vi besök av Svenska distriktets ordförande Marianne Laxén som berättat om kommande verksamhet inom distriktet.

  Träffarna fortsätter och i april blir det vårmöte med stadgeenliga ärenden.

  Våravslutningen blir i början av maj och Karis svenska pensionstagare inbjuds också i maj för den sedvanliga träffen.

  För att sporra medlemmarna att röra på sig ordnar PCF en motionskampanj 01.03-30.04 2016. Upp - Ut och rör på dig. Blanketter för prestationer ifylls.

  Förbundets medlemsvärvningskampanj kör också igång. Föreningens mål är en 10 % ökning av medlemsantalet.

  I övrigt spelas Boccia i Uncan på måndagarna samt Bowling på torsdagarna i bowlinghallen.

  Svenska Distriktets vårmöte blir i april på Kisakeskus i Pojo med deltagare från de svenskspråkiga pensionstagarföreningarna.

  På träffarna dricker vi kaffe pratar och trivs tillsammans ibland med allsång, frågesport m.m. Också inbjudna underhållare roar oss ibland.

  Vi hälsar nya medlemmar välkomna. Kom med och trivs i vårt glada gäng.

  Text och bild:

  Torsten Gabrielsson.

   


   

  Julfest för Ekenäs pensionärstagare och Ekenäsnejdens invalider.

  Fredagen den 18 december var Ekenäs pensionärstagare samt Ekenäsnejdens Invalider till gemensam julfest på Sea Front där 70 förväntansfulla festdeltagare samlats. Ekenäs Pensionärstagarnas ordförande Harding Lindholm inledde festen med att hälsa de närvarande välkomna i det regniga julvädret. Att fira dessa julfester tillsammans är en lång och trevlig tradition som förhopp-ningsvis får fortsätta.

  Helena Hollmérus underhöll oss med gamla fina julsånger. Även allsång sjöngs av hjärtans lust.

  Katharina Koschinski, med sina två tärnor Anna Malmsten och Julia Lindblad förhöjde julstämningen med sina ljuvliga stämmor framförde flera kända julsånger. Massor av fina lotterivinster hittade till sina nya ägare. Maten var riklig och god och alla lät sig väl smaka även av julgröten. Som avslutning spelade Bernt Pihlström vackra julsånger och avslutade med dansmusik då man fick smälta en del av den goda maten.

  Ekenäsnejdens Invaliders ordförande Sven Ehrström tackade Ekenäs Pensionstagare för samvaron och hoppades att nästa år då Ekenäsnejdens Invalider står som värd se alla dessa kända ansikten igen till en trevlig fest.

   

  Text och bilder: Svante Lindh


   

  Födelsedagsfest.

  Ekenäs pensionstagare hade samlats på måndagen till födelsedagsfest för de medlemmar som fyllt jämnt under året. Ett 60-tal medlemmar hade mött och av dessa var 20 jubilarer. Antalet jubilarer var 25.

  Ordförande Harding Lindholm önskade alla välkomna samt framförde några tänkvärda ord i sitt hälsningstal. Att bli äldre betyder inte att bli gammal. Man blir rik på år och det betyder att man har många års livserfarenhet. En erfarenhet som samhället borde ta i beaktande när livet för oss äldre utformas. Vi får ofta höra att vi är en belastning för samhället och kostar för mycket. Under vår tid i arbetslivet jobbade vi för att alla skulle ha det bra och vårt solidariska ansvar för samhället var helt annat som idag.

  Därför är det oroande med alla nedskärningar och knappa resurser som ska vara våra sista års trygghet. Men idag firar vi och glömmer alla mörka moln. Gratulationer till alla jubilarer och önskan om att vi ska ha många trevliga år tillsammans. Efter detta överräcktes en röd ros åt jubilarerna av Harding och Marita.

  Inbjudande vackert dukade kaffebord med fina tårtor väntade på att avnjutas.

  Tårtorna var bakade av en del av föreningens medlemmar. Goda och välsmakande.

  Lite underhållning hör ju också till och den framfördes av Krister Eklund som spelade vacker musik och sjöng flera visor.

  Det blev åter ett vackert minne i goda vänners sällskap och efter att ha sjungit sista visan var det tid att bege sig hemåt igen.

  Torsten Gabrielsson.

   


   

  Pensionstagarna återvalde.

  Ekenäs pensionstagare har hållit sitt stadgeenliga höstmöte i Ungdomsgården. Mötet gick helt i återvalets tecken. Harding Lindholm fortsätter som ordförande likaså styrelsen med 8 ordinarie + 3 ersättare. Konstituering sker vid ett senare möte. Ett antal funktionärer för Bingo, lotteri och köket valdes.

  Ur verksamhetsplanen framgår att vi fortsätter i stort sett som tidigare med träffar varannan vecka förutom under sommaren.  Vi strävar till att ha någon form av underhållning samt information och föreläsningar i aktuella ämnen. Bingo och lotterier ordnas samt att gå ut och åta tillsammans.

  Födelsedagsfest för medlemmar som fyller jämna år, minnesstund för avlidna under året. Hemliga resan, andra resor samt teaterbesök. Boccia och bowling spel m.m.

  Vi deltar i distriktets verksamhet och förbundets kampanjer, medlemsvärvning och motionskampanj. Samt ordnar också en egen motionskampanj.

  Kontakter till andra föreningar fortsätter samt samarbete med Ekenäsnejdens invalider vid resor och fester.

  Information till medlemmarna genom medlemsbrev samt annonsering i pressen.

  Föreningen har också en egen hemsida.

  Finansiering av verksamheten genom medlemsavgiften, lotterier, bingo, kaffepengar samt understöd

  Verksamhetsplanen och budgeten godkändes av mötet.

  Mötet ajournerades för kaffeservering och inlägg av ambassadör Ralf Friberg.

  Ett dråpslag mot de minst bemedlade pensionstagarna. Så formulerade ambassadör Ralf Friberg  bilden av de nedskärningar i pensionärernas välfärd, som regeringen håller på att driva igenom.

  Vårt pensionssystem är det i princip inte mycket fel på. Bolagen för arbetspension har fonder på upp till 180 miljarder euro, vilket motsvarar tre av statens årsbudgeter och hela landets samlade nationalprodukt under ett år, sade Ralf Friberg.

  Regeringens politik går inte ut på en måttlig justering av pensionstagarnas levnads-   villkor. Politiken är en ideologiskt motiverad aktion. Välfärdssamhället skall nedmonteras. Social- och hälsovården skall bli en integrerad del av marknadsekonomin, en business där offentliga skattemedel via marknadskrafterna styrs ända till skatteparadisen, sade Ralf Friberg.

  Ordförande tackade Ralf Friberg samt medlemmarna för visat intresse samt klubbade av mötet.

  Text och bild

  Torsten Gabrielsson.

   

   

                                                                                                               21.10.2015

  Tom Simola besökte pensionstagare

   

  Stadsdirektör Tom Simola besökte Ekenäs pensionstagares höstfest på måndagen 19.10. Festen hölls på restaurant Revy. Medlemmarna från Österby pensionärer var inbjudna gäster. Höstfesten var väl besökt med 100 deltagare.

   

  I sitt anförande sammanfattade Tom Simola visionen om Raseborg med att konstatera att man inte kan tänka sig Västnyland utan ett livsstarkt Raseborg. Trots trängda tider förbereder staden sig att ta emot de stora förändringar som förorsakas av statens åtgärder inom den kommunala servicestrukturen, kommunreformen och social- och hälsovårdsreformen. Raseborg kommer att klara den turbulenta tiden med planering och med samarbete mellan förtroendevalda, kommuninvånare och tjänstemän. Vi är alla ambassadörer för Raseborg, den bild vi ger om vår stad formar de utomståendes uppfattning om Raseborg. Intressant är att människor utanför vår stad ofta har en positivare bild om staden än vi själva, konstaterade Tom Simola.

   

  Den äldre befolkningen ansåg Simola att vara en resurs för staden, inte en belastning som man ofta får höra. Varifrån skulle vi få den frivilliga insatsen inom olika aktiviteter om inte från de äldre. Den tredje sektorn, olika föreningar, omsorgen om de närmaste behöver de äldre. Dessutom har de äldre varit goda skattebetalare och är det fortfarande sade Simola med ett leende på läpparna. Simolas attityd mot de äldre värmde deltagarna.

   

  Höstfesten fortsatte med allsång och dans till det utmärkta bandet Eccas drängar, där den tidigare stadsdirektören Mårten Johansson överraskade publiken med att sjunga en fin ballad. En annan överraskning fick vi erfara förgående torsdag, då Österby pensionärers förra ordförande Nils Jansson uppenbarade sig i Sveriges TV 2 i tävlingen ”Vem vet mest”. Nils berättade för oss, hur programmet gick till. De fina fruktkorgarna vanns av Inger Jansson, Österby pensionärer och Anita Bergström, Ekenäs pensionstagare. Frukterna hade donerats av K-supermarket Popsi.

   

  Ordförandena Harding Lindholm och Sven-Olof Ingelin tackade för aktivt deltagande och önskade alla en god höst.

  Text Rauno Kousa.

  Bilder Sven-Olof Ingelin.

   

   

                                                                                    

   

   

  Sören underhåller med sitt dragspel

  Lunch på Knipan

  Måndagen 24.08 började Ekenäs pensionstagare höstens verksamhet med en subventionerad lunch på restaurang Knipan. Drygt hälften av våra medlemmar var närvarande. Sedan ordförande hälsat de närvarande välkomna intogs lunchen som var både god och riklig. När vi ätit färdigt informerade ordförande närmare om höstens verksamhet,som utöver de vanliga träffarna varannan måndag har vi också träffar tillsammans med Karis pensionstagare och Österby pensionärer. Underhållningen sköttes denhär gången av Sören Österoos, som med sitt dragspel spelade många gamla kända låtar. På begäran avslutade han med "Drömmen om Elin". Efter musiken var det dags att, mätta och belåtna, avsluta lunchen. På vägen hem var det många som i det vackra sensommarvädret fortsatte samvaron på bänkarna utanför Knipan för att ventilera sommaren som varit och andra aktuella frågor. H.L.

   


   

  Säsongstart hösten 2015.

   

  Ekenäs pensionstagare har åter inlett höstens verksamhet med varierande innehåll. Den 24 augusti samlades vi på Knipan till en delikat lunch och Sören Österos dragspelsmusik.

  Vid följande träff den 7 september fick vi besök av chefen för intern service i Raseborg, Arne Nummenmaa. Han berättade vad som är på gång i seniorverksamheten. Staden lämnar Mjölbolsta och bäddavdelningen flyttar tillbaka till Ekenäs. Seniorvården upphör också och i Karis uppförs nytt seniorboende med både hyres- och servicebostäder.

  Ekenäs hälsovårdscentral flyttas till Västra Nylands sjukhus men Hälsostationerna i Karis och Pojo blir kvar.

  Han berörde också kosthållstjänsterna inom staden, samt daghemsverksamheten.

  Det var en givande och upplysande information som gavs och ordförande och medlemmarna tackade Arne med en varm applåd.

  Vi har en livlig höstverksamhet framför oss som förutom de vanliga träffarna upptar en träff i Karis med pensionstagarna samt med Österby pensionärer på Restaurang Revy.

  Svenska Distriktets höstmöte arrangeras denna gång i Rajaniemi.

  Höstmöte i november, födelsedagsfest för de som fyllt jämt under året. Minnesstund för avlidna samt julfest tillsammans med Ekenäsnejdens invalider.

  Därtill spelar vi Bowling i hallen samt Boccia i Uncan.

  Tallinn-kryssning planeras i november i samarbete med Ekenäsnejdens invalider.

   

  Torsten Gabrielsson.


   

  Pokrova ortodoxa kyrka i Jorvas
  Pokrovas kyrkklockor
  Borgå domkyrka
  Båtfärd på Borgå ån. Strandbodarna
  Bosgård herrgård. Caféet på ladugårdsvinden
  Försäljning utanför Bosgård
  Plantagen. Sista anhalten före hemresan
  Vår duktiga chaufför Ralf "Ralfen" Wikström. Kaffepausen på hövinden.

  Ekenäs Pensionstagare och Invalidföreningen på gemensam resa

   

  Onsdagen den 5 augusti var det dags för årets hemliga resa. Bussen var fullsatt och medlemmarna som alltid på en resa, glada och förväntansfulla. 

  Vi började i Jorvas i Pokrova, den vackra ortodoxa kyrkan full av fina ikoner som det tagit tjugo personer två år att måla. Vi besökte också Pokrovas lilla butik och beundrade husets inredning. 

  På Café Margreteberg i Överby drack vi förmiddagskaffe med underbara fyllda semlor.  

  En timme senare kom vi till Borgå och första stoppet blev Domkyrkan. Många har ju med åren sett den från utsidan, men kanske inte stannat upp för att gå in i kyrkan.   

  Kryssningen på Borgå å blev dagens höjdpunkt.  m/s Fredrika gled i sakta mak förbi välbekanta vyer som från åsidan kan ses i en helt annan vinkel. Vi passerade bland annat Kokonbacken, Wilenius varv, restaurangskeppet Glückauf, de kända strandbodarna, Gamla stan, Borgbacken och den gamla järnvägsstationen.  Det var en skön resa i +23 graders värme. Glatt vinkande till andra båtar njöt vi av skepparens guidning och av allt vi såg. 

  I Borgå på Seireeni, en hemtrevlig restaurang med trevlig interiör, njöt vi av en trerätters lunch med kaffe och småkakor till efterrätt.

  Mätta och nöjda körde vi till Brunbergs fabriksbutik. Här märktes inget av att vi var så mätta just då, den ena efter den andra godiskassen bars ut till bussen.  
   
  Bosgård herrgård intill Pernåviken var vårt följande stopp. Bosgård, med anor från 1600-talet,  bedriver ekologisk uppfödning av biffkor av rasen Charolais samt odlar spannmål och säljer kött och charkuteriprodukter direkt till konsumenterna, utan mellanhänder.  Vi hade hoppats få se de vita biffkorna på lite närmare håll men när vi kom, sökte de sig till andra sidan av inhägnaden, men de stora bördiga havrefälten som inramade gården undgick oss givetvis inte.  På Bosgård ordnas kurser, seminarier, födelsedagsfester, julfester och många, många andra aktiviteter. I gårdsbutiken kunde vi köpa av deras förpackade produkter, bland annat korv, medwurst, stekar och annat.  

  På Bosgård var kaffet uppdukat för oss på hövinden, minsann ett stort och rymligt kaffeställe som gav oss riktigt logdans-känsla.

  Bosgård var egentligen vårt sista besöksställe, men ännu var vi inte riktigt färdiga med Borgå. En fin och vacker dag avslutades nämligen på Plantagen med alla underbara blommor och växter.

  Gissningarna på resmålet var av ytterst varierande slag, men sju personer gissade rätt på Borgå. Många glada små rop hördes direkt i bänkraderna, det fanns de som hade gått i skola eller blivit konfirmerade i Borgå och någon som tidvis också jobbat där. Torsten Gabrielsson vann huvudvinsten i gissningen.  I bussen sjöng vi flera sommarsånger och berättade vitsar, så åtminstone blev dagens skrattkvot fylld. 

  Det var en trevlig utfärdsdag till Borgå, staden som ligger relativt nära oss, men ändå långt borta. Och strandbodarna, som med sin granna rödmyllefärg riktigt lyste från åsidan, de är i högsta grad just Borgå.

  Tack alla ni för trevligt ressällskap!

  Gittan Bäckman

  Klicka på bilden för att förstora. Samtliga bilder har tagits av Torsten Gabrielsson

  Marianne " Manne" Laxén talar. Foto:Torsten Gabrielsson
  Harding, Mery och Marianne på Knipan. Foto:Torsten Gabrielsson
  Helena Hollmérus spelar och sjunger. Foto:Torsten Gabrielsson
  Lotterivinsterna delas ut. Foto:Torsten Gabrielsson

   


  Våravslutning på Knipan.

   

  Måndagen de 11 maj höll vi vår säsongavslutning med lunch på Knipan. Enligt traditionen var Karis svenska pensionstagare inbjudna. Sammanlagt var vi 100 personer som samlats för att njuta av en god lunch, underhållning, lotteri med mera. Ordförande Harding Lindholm hälsade de närvarande hjärtligt välkomna. Det blev lång kö till lunchbordet, där det först serverades kallrätter och sedan varmrätter. Alla lät sig välsmaka av den goda maten.

   

  Dagens gäst var svenska distriktets ordförande Marianne Laxén. Hon berättade om verksamheten och aktuella saker. Distriktets vårmöte försiggår den 21-22 maj i Kisakeskus i Pojo.

   

  Efter det blev det kaffe och tårta. Sedan var det Helena Hollmérus tur att uppträda med sång och musik. Hennes vackra visor och sånger uppskattades mycket av de närvarande.

   

  Lottförsäljningen var i full gång och ett välfyllt vinstbord väntade på att tömmas. Efter kaffet och underhållningen var det dags att förrätta vinstutdelningen i lotteriet. Huvudvinsten, ett ämbar fyllt med olika varor, gick till Sonja Karlberg från Karis föreningen. De två tröstevinster gick till Lars Björklund från Karis och Lauri Metsämäki från Ekenäs.

   

  Karis pensionstagares ordförande Bertel Sundman framförde sitt tack och inbjöd oss till Karis på hösten också enligt tradition

   

  Harding Lindholm tackade medlemmarna och gästerna som mött upp vid tillfället samt Knipans personal för god mat. Tillslut sjöng vi Sista Visan innan det var dags att åka hem.

   

  Vid träffen på ”Uncan” de 27 april hade vi besök av Staffan Söderlund som förevisade filmen ”Jordens sång”, en vacker och stämningsfull film som berättar om samverkan mellan luft, jord och vatten. Under sommaren blir det ännu lite reseverksamhet, i juni en resa till Fazer och i augusti hemliga resan. Dessa resor görs tillsammans med Ekenäsnejdens Invalider.

  Torsten Gabrielsson

  Maarit Feldt-Ranta

  SOTE- reformen.

  Måndagen den 23 hade vi besök av riksdagsledamot/kandidat Maarit Feldt-Ranta för att få lite info om SOTE-reformen. Ordförande hälsade välkommen och så blev det kaffe och bullar.

  Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att skapa en ny servicestruktur för den offentliga social- och hälsovården. Syftet med social- och hälsovårds-reformen år att trygga likvärdiga och högklassiga social och hälsovårdstjänster i hela landet. Orsaken till reformen är att nu får 80 % vänta mer än 3 veckor på läkarbesök. Enorm brist på läkare inom offentliga sektorn. Privata sektorn gör jättevinster. Läkarna jobbar hellre där. Men för barnfamiljer, mindrebemedlade, arbetslösa, pensionärer behövs den offentliga vården.

  Den nya servicestrukturen baserar sig på att det finns fem social- och hälso- vårdsområden och de ordnar alla social- och hälsovårdstjänster. Alla partier gjorde en överenskommelse om reformen men den föll i grundlagsutskottet. SOTE fortsätter efter riksdagsvalet och ny regering. Det är 8 partier som ska samsas och enas om reformen.

  Svåra tider stundar för den nya riksdagen och regeringen. Många partier, statskassan tom, nedskärningar. Det behövs ledarskap och konsensus. Frågor ställdes och besvarades. Ordförande tackade Maarit samt önskade lycka till i riksdagsvalet.

  Torsten Gabrielsson

  Säsongstart våren 2015.

   

  Vi inledde årets verksamhet med lunch på Restaurang GH. En välbesökt träff med god mat och trevlig stämning. Träffarna hålls i Uncan varannan måndag. Tema för nästa träff var Bingo.

  På den senaste träffen fick vi information om minnesstörningar av minnes-rådgivare Christel Roth. Hon berättade om olika problem som uppstår vid dessa störningar och vad som kan göras för att underlätta livet för dem som drabbas. Samt att man kan kontakta Seniorrådgivningen.

  Träffarna fortsätter som vanligt varannan måndag samt vårmötet i mars.

  Den 7 februari teaterbesök till Tenala, Bygdegården.

  Boccia spelas måndagar i Uncan och bowling torsdagar i bowlinghallen.

  Förbundet ordnar ett motionsjippo, Upp – Ut och rör på dig, 1.3–30.4 2015. Prestationerna antecknas och lämnas till föreningen som vidarebefordrar dem till förbundet.

  Den 4.3 ordnas SENIORSVÄNGEN i Bollhallen med program och utställningar.

  Resor ingår också i programmet som företas i samarbete med Ekenäsnejdens invalider. På förslag en rundtur i Västnyland samt en resa till Fazer.

  Meningen är att ha en engagerande meningsfull verksamhet som intresserar medlemmarna att komma till träffarna. Det är ju viktigt att komma ut och träffas och prata, dricka kaffe m.m.         

   

  Torsten Gabrielsson

  Hösten 2014 sista träffen.

  Måndagen 15.12 var vår sista träff för dethär året. Denhär gången träffades vi för att hedra minnet av de som avlidit under året. Det var hela åtta av våra medlemmar som lämnat oss. Prosten Elsa Tenhonen assisterade oss när vi tände ett ljus för var och en av de åtta. Sen vi hållit en tyst minut, höll hon betraktelse där hon jämnförde livet här på jorden med en pilgrims vandring. Och det är väl just det som vår tid här på jorden är. En vandring med olika inehåll och längd för var och en av oss. Efter psalmsången var det tid för kaffe, jultårtor och pepparkakor. Eftersom det var sista träffen och nära till julen kunde man av sorlet konstatera att det var mycket att avhandla inför den annalkande helgen. Vi han i allafall med att sjunga några julsånger tillsammans innan ordförande avslutade med att önska alla en fridfull jul och ett gott nytt år. H.L.

  Sören underhåller med sitt dragspel

  Lunch på Knipan

  Måndagen 24.08 började Ekenäs pensionstagare höstens verksamhet med en subventionerad lunch på restaurang Knipan. Drygt hälften av våra medlemmar var närvarande. Sedan ordförande hälsat de närvarande välkomna intogs lunchen som var både god och riklig. När vi ätit färdigt informerade ordförande närmare om höstens verksamhet,som utöver de vanliga träffarna varannan måndag har vi också träffar tillsammans med Karis pensionstagare och Österby pensionärer. Underhållningen sköttes denhär gången av Sören Österoos, som med sitt dragspel spelade många gamla kända låtar. På begäran avslutade han med "Drömmen om Elin". Efter musiken var det dags att, mätta och belåtna, avsluta lunchen. På vägen hem var det många som i det vackra sensommarvädret fortsatte samvaron på bänkarna utanför Knipan för att ventilera sommaren som varit och andra aktuella frågor. H.L.

   


   

   

  Födelsedagsfest 1.12 2014

  Den 1 december samlades drygt 50 medlemmar för att fira de som fyllt jämna 5 år, från 70 och 90 + under året. Av 28 medlemmar som fyllt, var 16 närvarande, äldst var Anita Vesterlund som fyllt 85 år. Tyvärr ingen 90+. "Köksflickorna" hade borden fint dukade med ljus och blommor. Stämningen var hög när alla jubilarer och andra började anlända.

  När alla bänkat sig hälsade ordförande de närvarande välkomna, speciellt jubilarerna. Han konstaterade att när man fyller år bli man äldre, men det betyder också att man blir rik på år. Man blir inte gammal, man blir årsrik. Och är man årsrik betyder det att man samlat på sig många år av livserfarenhet och visdom. En erfarenhet som vi kan ge vidare till kommande släktled.

  Vi har också vår förening där vi kommer samman regelbundet för en stunds avkoppling och där vi kan prata med varandra om saker som bekymrar oss. Det är av största vikt att vi tar hand och stöder varandra och ingen lämnas ensam.

  Till sist konstaterade han att det är en stor ära att få vara med och fira med så många årsrika medlemmar.

  Så var det dags för Torsten och Marita att dela ut rosor till jubilarerna. Efter en sång och ett leve var vi färdiga för kaffe och kakor. Gräddkakor som en del av de flitiga damerna bakat och donerat till föreningen. Kaffet och kakorna smakade utmärkt.

  Undertiden vi drack kaffe anlände dagens underhållare, Helena Hollmérus med sin gitarr. Vi sjöng först tillsammans "Tio tusen röda rosor". Sedan trollband hon oss med sin sång. Alla satt tysta, lyssnade och njöt av de sånger hon framförde. I en del av sångerna hängde vi med i refrängerna. Hon var på alla sätt en angenäm bekantskap.

  Som alla bra tillställningar tog också den här alltför tidigt slut. Jag tror faktiskt att alla som var med, var glada och nöjda. Det var många som kom och tackade för festen innan de gick hem.

  Vi slutade festen som vanligt att unisont sjunga "Sista visan".

  H.L.

   

                    

  BLOMMA

  Ekenäs pensionstagare r.f.

   

  Verksamhetsplan  för 2015.

  Verksamheten planeras fortsätta i stort sett som tidigare år. Vi träffas varannan vecka i Uncan med paus under sommarmånaderna. Vid träffarna strävar vi till att ha någon form av underhållning samt information och föreläsningar i något aktuellt ämne. Bingo och lotterier ingår också i verksamheten vid träffarna. Vi skall också tillsammans gå ut och äta några gånger under året. Födelsedagsfesten för medlemmar som fyllt 70 år och därefter jämna 5 år, hålls i slutet av året. Likaså minnesstunden  för de medlemmar som avlidit under året.

  Vi deltar i Svenska distriktets verksamhet och förbundets kampanj.

  Till verksamheten hör också hemliga resan och andra resor, kryssningar och teaterbesök.

  Kontakter till andra pensionärsföreningar fortsätter som förut, samt Ekenäsnejdens invalider för gemensamma tillställningar och resor.

  Systemet med vänpersoner  som besöker ensamma bör fortsätta och gärna utökas.

  Övrig verksamhet består av Boccia-spel, inne på vintern och ute under sommaren. Kort- spel och annan förströelse. Bowling i bowlinghallen.

  Information till medlemmarna sker med medlemsbrev två gånger per år. Annonsering i  Västra Nyland, Anslagstavlan samt Etelä Uusimaa, ”Tapahtumia”.

  Finanseringen av verksamheten sker med medlemsavgiften, lotterier, bingo och ”kaffe-pengar”. Vidare skall vi anhålla om understöd  från olika instanser.

  Styrelsen hoppas och tror att vi kan jobba under året enligt detta förslag. Och vi förutsätter att deltagandet i verksamheten fortsätter lika livligt som tidigare samt att alla känner gemenskap och trivsel i vårt sällskap.

   

  Styrelsen.


   

   

  Höstmöte 2014.

  Den 3 november höll vi vårt höstmöte, där vi tog ställning till verksamheten 2015. Efter det vi utsett mötets funktionärer valde vi styrelse för nästa år. Till ordförande återvaldes Harding Lindholm, övriga i styrelsen är Rauno Kousa, Torsten Gabrielsson, Märtha Malmberg, Marita Eklöf, Solveig Lindqvist, Jan-Egerth Johansson, Mona Råberg och Saga Pihlström som är ny i styrelsen. Ersättare i styrelsen är Marita Sjöholm, Rea Stenström och Greta Åkerman. 

  Styrelsen konstituerar sig vid mötet 1.12. Verksamhetsgranskare är Kari Mäkikara och Eino Fredriksson, ersättare Sonja Widberg och Inga-Lill Törnroos. Till svenska distriktets styrelse utsågs Harding Lindholm med Torsten Gabrielsson som ersättare. Av verksamhetsplanen framgår att vi fortsätter vår verksamhet utan större förändringar. Möten varannan måndag med olika program inslag. Kryssningar och andra resor, träffar med andra pensionärsföreningar, olika boll- och kortspel. Vi skall också försöka fortsätta besöka ensamma i deras hem. För att få medel till vår verksamhet skall vi spela Bingo, hålla lotterier och anhålla om bidrag ”utifrån”. Informationen till medlemmarna sker via medlemsbrev och i VN:s Anslagstavla och EU:s ”Tapahtumia”.

  Vid mötet var också vår nya reseledare Gittan Bäckman närvarande och informerade om kryssningen till Tallin den 25.11, som vi gör tillsammans med Ekenäsnejdens Invalider.

  Vi har ännu tre träffar i höst: 17.11 Bingo, 1.12 födelsedagsfest med underhållning av Helena Hollmérus och 15.12 minnesstund för de medlemmar som avlidit under året. Julfest firar vi 19.12 med Invalidföreningen som arrangör.

  Under hösten hade vi vid mötet 6.10, underhållning och allsång med Christian Eklund, den 20.10 hade vi info av Vicehäradshövding Lars-Eric Henricson i arvsfrågor och uppgörande av testamenten.

   


  Tack!

  Ett försenat men varmt tack till Karis pensionstagare för festen den 7.10. Det var en mycket bra tillställning där både kroppen och knoppens behov blev tillgodosedda.Vi var mycket nöjda och glada årsrika medlemmar som åkte hemåt söderut.

  Ett lika varmt tack också till Österby Pensionärer för ”Trivselfesten” i Sea Front den 5.11, programmet och underhållningen var mycket intressant och givande. Det var mycket nöjda och mätta pensionstagare som sökte sig hem i höstmörkret. Tusen tack!


   

  Höstträff

  Höstens första riktiga höstdag med regn och rusk infann sig när vi träffades den 22.09. Knappt 40 medlemmar trotsade regn och blåst för att komma och lyssna på omsorgschef Kirsi Ala-Jaakkola vad nytt hon hade att berätta om framtida planer inom hennes ansvarsområde. Lite bestört blev man nog över beskedet hur många patientplatser som skall minskas under nästa år och att Mjölbolsta skall stängas 2016. Lite ljusare tankar infann sig ändå när hon berättade att ett seniorboende med drygt 60 platser skall byggas i Karis. Vidare planeras att bäddavdelningen flyttas till Ekenäs. Också planerna inom hemvården att effektivare använda arbetstid för klienterna, med bl.a. mobildokumentering, verkar vara en bra lösning. I övrigt var det ett nöje att lyssna på Kirsi som klart och tydligt kom fram med den information hon hade att berätta. Den gav hopp om att vi som blir äldre, också kan få den vård vi behöver.

  Vår nya reseledare Gittan Bäckman var också plats och presenterade sig. Just nu planerar vi tillsammans med Ekenäsnejdens Invalider en ”Lillajul kryssning” till Tallinn den 25.11. Jag tror vi igen fått en bra reseledare, som tar hand om oss när vi är ut på vift.

  Nästa träff har vi 06.10 där programmet ännu är lite oklart. H.L.

  8.9.2021

  Pensionstagarna i Ekenäs startade sin hösttermin

  Ekenäs pensionstagare startade sin höstermin den 6.9. med en gemensam lunch på restaurant Piazza. En tjuvstart hade dock gjorts redan 2.8., då medlemmarna bjöds på den Oskarsbelönade danska filmen ”En runda till”. Efter ett och ett halvt år med olika begränsningar deltog ett flertal av medlemmarna i lunchen. Man var mycket nöjd med att igen få träffa sina vänner, ensamheten och bristen på social samvaro som begränsningarna förorsakat har varit tung.

  Pensionstagarna kommer att träffas varannan måndag under hösten, vilket betyder sammanlagt 10 träffar. Vi kommer att ha intressanta inledare, bl.a. riksdagsman Johan Kvarnström, stadsstyrelsemedlemmen Ulf Heimberg, författaren Monica Fagerholm, amanuens Vesa Kiljo. Vi kommer också att ha en träff med Karisnejdens svenska Pensionstagare samt ha en gemensam julfest med Ekenäsnejdens Invalider. Underhållning och musik kommer vi givetvis också att få ta del av.

  Föreningen kommer att vara representerad i Pensionstagarnas Centralförbunds kongress i november i Åbo. Förbundet har över 70 000 medlemmar i 296 föreningar i 15 distrikt. Förbundets svenska distrikt har sitt höstmöte och ett seminarium i oktober i Virdois. Centralförbundets kongress utstakar pensionstagarnas verksamhetsformer  och program för fyra år framåt. Distriktets seminarium kommer att behandla aktuell hälso- och socialpolitik, där Sote-reformen varslar om mycket nytt.

  Föreningen kommer att ha en livlig hösttermin och vi hoppas på att allt flera pensionerade blir intresserade av vår verksamhet.

   

       Rauno Kousa


   

  Foto:Torsten Gabrielsson
  Timo Puumalainen. Foto: Torsten Gabrielsson

  Säsongstart, hösten 2014

   

  Onsdagen den 27 augusti började Ekenäs pensionstagare sin höstverksamhet med en subventionerad lunch på restaurang Knipan. Tillställningen var välbesökt då 70 av medlemmarna lät sig väl smakas av den goda mat som restaurangen dukat vid stående bord. Många var de minnen från tidigare år som berättades vid borden och de glada skratten bekräftade att alla trivdes. Sedan vi ätit och ordförande Harding Lindholm hälsat medlemmarna välkomna, presenterades höstens program.

  Efter det var Timo Puumalainen i turen att berätta om sin nyutkomna bok "När hundarna försvann". En spännande och dramatisk berättelse om överlevnadskonstnären Wladimir Goichmans liv. Bland annat kom det fram att han jobbat tre år på barnsjukhuset här i Ekenäs.

  Under hösten kommer vi att komma samman nio gånger med bingo, olika informations tillfällen och underhållning på programmet. Boccia, bowling och kryssningar finns också med, samt inbjudan av andra föreningar till trivsam samvaro. Vidare har vi tänkt börja med en datakurs i hur vi skall behandla materialet till vår hemsida. En livlig höst väntar pensionstagarnas medlemmar. H.L.


   

   

  En del av resenärerna förfriskar sig vid Muurla
  En vy , tagen från matsalen i Lehmirannan Centret. Mery i förgrunden.
  Eila och Sven vid kaffepausen.
  Trygga "chaffisen" Thomas väntar på att vi skall stiga in i bussen

  På hemlig resa.

  Onsdagen den 6 augusti i soligt sommarväder startade vi vår hemliga resa, tillsammans med Ekenäsnejdens Invalider. Resans mål var ju okänt och förväntningarna var höga vart vår reseledare Eila skulle föra oss denhär gången. Färden gick västerut med trygga chauffören Thomas vid ratten. Första pausen gjorde vi i Lehmirannan Lomakeskus som ligger i Salo. Där drack vi kaffe och åt paj. För de flesta var den natursköna platsen helt okänd trots att den ligger så nära i grannstaden. Efter pausen fortsatte resan till Muurla Design där vi fick se glasblåsare i arbete, samt bekanta oss med deras produkter. I ögonfallande var de många olika Mumin sakerna. Några passade också på att göra inköp och fylla på sina inventarier. När vi pausat en stund fortsatte vi mot Sammatti där vi åt lunch i Sammatin Kievari, en före detta skola som gjorts om till restaurang. När vi fyllt magarna med den rikliga och goda maten, satte vi oss i den svala och sköna bussen, för att fortsätta resan genom orten. Eila berättade då att hon hade sina släktingar och rötter där. Färden fortsatte genom Antskog och Fiskars där vi inte stannade denhär gången utan sökte oss hemåt. Dagens resa var mycket lyckad och alla var på gott humör. Lite vemodigt var det ändå när Eila tackades för sin sista resa som reseledare för vårt gäng. Många kryssningar och resor till kända och okända mål har vi fått vara med om under hennes trygga ledarskap. Tack för det.

  H.L.

  Mery och Torsten lyssnar andäktigt när tolken berättar
  Guiden
  Sören Österros håller balsastock på rak arm
  Damerna vilar

  Sommarutfärd.

  På morgonen den 10 juni startade vi en sommarresa för att tillsammans med Ekenäsnejdens Invalider besöka Åbo universitets botaniska trädgård i Runsala. Det var mulet och kyligt när vi startade men vår reseledare Eila Orenius lugnade oss och sa att hon beställt vackert väder och rätt fick hon, när vi kom fram till Åbo sken solen. Som vanligt var resan mycket väl arrangerad och vi fick under resans gång info om dagens program. Efter det fick vi bekanta oss med invalidföreningens nya fina sångböcker och alla sjöng med efter egen förmåga. Väl framme i Runsala visades vi runt av en mycket kunnig guide (missade namnet) som berättade om olika växter och träd som finns där, allt från djungel till öken växter. Intressant var att det finns kaktusar som klarar sej ute om vintern bara det är torrt. Efter rundvandringen var vi alla hungriga och fisksoppan som vi fyllde magarna med smakade utmärkt. Hemfärden gick längs motorvägen mot Helsingfors där många av oss åkte för första gången genom tunnlarna, som nu och då brukar vara avstängda. Efter det gjorde vi ännu en avstickare till loppmarknaden Kasvihuoneilmiö där man verkligen blev överraskad över allting som fanns, från stora statyer till gamla tidningar och allting däremellan. Ett Eldorado för loppis vänner. Så var det dags att bänka oss i ”Bromarfbussen” och styra kosan hemåt. För oss som bara åker med var det en skön och avkopplande dag. Men för att vi skall kunna njuta finns det andra som jobbar. Så ett stort tack till chauffören och framför allt till Eila  som än en gång ordnat en givande och trevlig resa för oss.

  Den 6 augusti är den hemliga resan och om den kommer det närmare info i Anslagstavlan i juli.

  Harding

  En del av ekenäsmedlemmarna.
  Foto: Folke Rudnäs.
  En del av karismedlemmarna.
  Foto: Folke Rudnäs.
  Elever från Västra Nylads Folkhögskola.
  Foto: Folke Rudnäs.

  Våravslutning i Sea Front.


  Måndagen den 5 maj firade vi våravslutning i Sea Front, med Karis pensionstagare inbjudna. Det har blivit en tradition att vi med vännerna från Karis träffas och avslutar säsongen med att äta tillsammans. Efter att ordförande Harding Lindholm hälsat gästerna välkomna och presenterat dagens program, var det dags att inta lunchen som var god, men kanske lite knapp. Redan innan festen börjat var ”lottflickorna” i gång och sålde lotter till lotteriet med många fina vinster. Huvudvinsten en varukorg, som donerats av ”Spar Janne” vanns denhär gången av Sirkka Grönroos. Tack till alla lottköpare och till alla som donerat vinster. Bland deltagarna i motionskampanjen som varit under våren lottades tre vinster ut, där hade systrarna Göta och Saga Pihlström samt Marita Sjöholm turen på sin sida.
  Underhållningen bestod denhär gången av fem elever från Västra Nylands Folkhögskolas teaterlinje, som under en knapp timme, sjöng och spelade teater för oss. Det var ett mycket uppskattat inslag under festen. Troligtvis får vi se mera av dessa duktiga elever i framtiden.
  Under festen passade också Karis föreningens ordförande Bertel Sundman på och tackade oss för att de blivit inbjudna och inbjöd oss till Karis till en kamratträff under hösten.
  Festen avslutades med att vi sjöng två visor tillsammans under Lauri Metsämäki och Veikko Wigrens ledning.
  Vid en återblick av vad vi sysslat med under den första delen av 2014, har vi kommit samman nio gånger med i medeltal ca 50 medlemmar. Vi har spelat Bingo, haft frågesport, fått info om bla. den nystartade kommunala seniorrådgivningen, äldrerådets verksamhet, bankfrågor, m.m. Vi har också spelat kort, Boccia och nytt för i år har vi prövat på att spela Bowling. Resor har vi gjort tillsammans med Ekenäsnejdens Invalider på teater och kryssning till Stockholm. 10.06. åker vi med Invalidföreningen på sommarresa till Runsala och hösten börjar vi med ”Hemliga resan” den 08.08.
  Ekenäs pensionstagare önskar sina medlemmar och vänner i distriktet en skön sommar.


  Harding.

  Karis Svenska Pensionstagare tackar ekenäsföreningen för arrangemanget.


   

   

   

  Hänt sedan senast.

  Sedan lunchen i januari har vi träffats tre gånger. Vi har spelat bingo, fått info om räntor och placeringar av S-E Holmström och Isa Fagerström från Aktia banken. Senaste hade vi besök av Bernhard Lundström som underhöll oss med låtar av Tore Skogman samt ledde allsången med oss. Söndagen den 2.3. var vi på teater till Tenala och tittade på farsen ”Titta inte i kassen”. Det var en pjäs som satte skrattmusklerna på prov. En riktigt rolig eftermiddag. Vi har nästa möte 10.3 med info om seniorrådgivning.


               

  Ekenäs pensionstagare inledde årets verksamhet.
   

  Knappt 70 medlemmar mötte upp då Ekenäs pensionstagare började årets verksamhet med en subventionerad lunch i restaurang GH. Att det var första träffen efter julpausen märktes tydligt på det högljudda sorlet innan den goda maten som serverades oss tystade munnen

  Ordförande Harding Lindholm öppnade mötet med att önska all välkomna och en önskan om ett gott nytt å. Efter det uppvaktades vår medlem Ralf Friberg för det omfattande arbete, nationellt och internationellt, som han gjort för oss pensionärer. Internationellt har han representerat Pensionstagarnas Centralförbund i Europeiska Seniororganisationen som styrelsemedlem åren 2004 till 2014. I organisationen AGE som ersättare under samma tid. I Nordiska samarbetskommitténs styrelse 2004 till 2013. I förbundet har Ralf suttit i styrelsen 2004 till 2007, sedan som fullmäktiges ordförande under tiden 2007 till 2010 och nu senast som vice ordförande 2011 till 2014.

  Inom PCF:s svenska distrikt var Ralf ordförande i tio år under tiden 2004 - 2013 . Vidare har han varit ansvarig för tidningen Eläkkeensaajas svenska sida. Ralf har också varit en flitig debattör och föreläsare i pensionärs- och samhällsfrågor. Styrelsen uppvaktade också tre trotjänare som bett om befrielse från styrelsen. Inga-Lill Törnroos, som verkat en tid som sekreterare och senare som ansvarig för bingon och lotteriverksamheten. Greta Sjöström, som mångårig sekreterare och allt i allo när det gällt teaterbesök och resor. Stig Henriksson, som representerat vår förening i äldrerådet och äldreomsorgen samt varit aktiv i många frågor. Under första halvåret har föreningen planerat in nio träffar med olika aktiviteter och föreläsningar. Boccia och kortspel hör också till vår verksamhet. En teaterresa och en kryssning finns också med i planerna.

  Styrelsen ser fram emot ett aktivt första halvår med flitigt deltagande av medlemmar.

  Harding  Lindholm


  Verksamhetsplan 2014

  Ekenäs pensionstagare r.f.

  Verksamheten planeras fortsätta i stort sett som tidigare år. Vi träffas varannan vecka i Uncan med paus under sommarmånaderna. Vid träffarna strävar vi till att ha någon form av underhållning samt information och föreläsningar i något aktuellt ämne. Bingo och lotterier ingår också i verksamheten vid träffarna. Vi skall också tillsammans gå ut och äta några gånger under året. Födelsedagsfesten för medlemmar som fyllt 70 år och därefter jämna 5 år, hålls i slutet av året. Likaså minnesstunden för de medlemmar som avlidit under året.

  Till verksamheten hör också hemliga resan och andra resor, kryssningar och teaterbesök.

  Kontakter till andra pensionärsföreningar fortsätter som förut, samt Ekenäsnejdens invalider för gemensamma tillställningar och resor.

  Systemet med vänpersoner som besöker ensamma bör fortsätta och gärna utökas.

  Övrig verksamhet består av Boccia-spel, inne på vintern och ute under sommaren. Kort- spel och annan förströelse.

  Information till medlemmarna sker med medlemsbrev två gånger per år. Annonsering i Västra Nyland, Anslagstavlan samt Etelä Uusimaa, ”Tapahtumia”.

  Finanseringen av verksamheten sker med medlemsavgiften, lotterier, bingo och ”kaffepengar”. Vidare skall vi anhålla om understöd från olika instanser.

  Styrelsen hoppas och tror att vi kan jobba under året enligt detta förslag. Och vi förutsätter att deltagandet i verksamheten fortsätter lika livligt som tidigare samt att alla känner gemenskap och trivsel i vårt sällskap.

  Styrelsen.


   

  Pensionstagarna återvalde.

   

  Ekenäs pensionstagare har hållit sitt stadgeenliga höstmöte i Ungdomsgården. Mötet gick helt i återvalets tecken. Harding Lindholm fortsätter som ordförande likaså styrelsen med 8 ordinarie + 3 ersättare. Konstituering sker vid ett senare möte. Ett antal funktionärer för Bingo, lotteri och köket valdes.

   

  Ur verksamhetsplanen framgår att vi fortsätter i stort sett som tidigare med träffar varannan vecka förutom under sommaren.  Vi strävar till att ha någon form av underhållning samt information och föreläsningar i aktuella ämnen. Bingo och lotterier ordnas samt att gå ut och åta tillsammans.

  Födelsedagsfest för medlemmar som fyller jämna år, minnesstund för avlidna under året. Hemliga resan, andra resor samt teaterbesök. Boccia och bowling spel m.m.

   

  Vi deltar i distriktets verksamhet och förbundets kampanjer, medlemsvärvning och motionskampanj. Samt ordnar också en egen motionskampanj.

   

  Kontakter till andra föreningar fortsätter samt samarbete med Ekenäsnejdens invalider vid resor och fester.

  Information till medlemmarna genom medlemsbrev samt annonsering i pressen.

  Föreningen har också en egen hemsida.

   

  Finansiering av verksamheten genom medlemsavgiften, lotterier, bingo, kaffepengar samt understöd

   

  Verksamhetsplanen och budgeten godkändes av mötet.

   

  Mötet ajournerades för kaffeservering och inlägg av ambassadör Ralf Friberg.

   

  Ett dråpslag mot de minst bemedlade pensionstagarna. Så formulerade ambassadör Ralf Friberg  bilden av de nedskärningar i pensionärernas välfärd, som regeringen håller på att driva igenom.

   

  Vårt pensionssystem är det i princip inte mycket fel på. Bolagen för arbetspension har fonder på upp till 180 miljarder euro, vilket motsvarar tre av statens årsbudgeter och hela landets samlade nationalprodukt under ett år, sade Ralf Friberg.

   

  Regeringens politik går inte ut på en måttlig justering av pensionstagarnas levnads-   villkor. Politiken är en ideologiskt motiverad aktion. Välfärdssamhället skall nedmonteras. Social- och hälsovården skall bli en integrerad del av marknadsekonomin, en business där offentliga skattemedel via marknadskrafterna styrs ända till skatteparadisen, sade Ralf Friberg.

   

  Ordförande tackade Ralf Friberg samt medlemmarna för visat intresse samt klubbade av mötet.

   

  Torsten Gabrielsson.