Förbundsnytt

PDF-tiedostoFörbundet, pensionstagarens minneslista 20.5.2016 2016.pdf (155 kB)
Pensionstagarens minneslista. Klicka på länken!

 

 

 

Fullmäktigemöte                                                                    Uttalande

 

 

Bolagisering minskar inte hälso- och välfärdsutgifterna

Pensionstagarnas Centralförbund PCF rf:s fullmäktige godkänner inte bolagisering av de offentliga tjänsterna och kräver att man reagerar på åldringarnas hjälpbehov redan i dag.

 

PCF anser att den offentliga social- och sjukvården inte bör bolagiseras såsom regeringen föreslår. Det kommer inte att förbättra tillgången till tjänster på jämlika villkor i vårt land. De som bor i glesbygden kommer ändå inte att ha en möjlighet till fritt val av service och tjänster. Bolagisering av tjänsterna kommer inte att leda till förverkligandet av hela social- och hälsovårdens målsättning; dvs. att minska på skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika befolkningsskikt.

PCF: s förbundsråd är oroad över vad som händer med kostnaderna för tjänster och egenriskerna. Bolagiseringen kommer troligtvis att öka kostnaderna och därmed öka kundernas utgifter. Speciellt pensionärernas situation försämras. En ökning av kostnaderna står i skarp kontrast med reformens mål; att minska ojämlikhet. Förbundsrådet accepterar inte att pensionärer erbjuds offentliga tjänster på marknadsmässiga villkor. Produktion i vinstsyfte är inte lämplig för tillhandahållande av social- och hälsovårdstjänster. Bolagisering krävs inte av EU lagstiftningen, såsom regeringen envist påstår. Små tjänsteleverantörer kommer naturligtvis att få svårt att konkurrera med stora globala företag.

I slutet av 2014, var antalet pensionstagare i Finland 1,5 miljoner. Samma år, var, var tionde person över 65 år och en av fem personer i åldrarna över 75 beroende av reguljär service. Det behövs nu investeringar i hemtjänst och mer personal.

Pensionärerna är ofta låginkomsttagare. Gränsen för låg inkomst är 1190 euro i månaden. Enligt uppgifter från år 2013 får en tredjedel av pensionärerna mindre än 1099 € i månaden. Mer än hälften får mindre än 1400 € i månaden. De flesta är äldre kvinnor som lever ensamma. PCF:s förbundsråd kräver genomförandet av äldre lagen i vardagen. De planerade nedskärningarna får inte ske.


 

Den brottsförebyggande tävlingen startar – temat är brott riktade mot äldre


Rådet för brottsförebyggande anordnar en nationell brottsförebyggande tävling. Vinnaren representerar Finland i årets europeiska brottsförebyggande tävling. Temat för i år är förebyggande av brott som riktar sig mot äldre. Äldre befinner sig i en utsatt ställning, eftersom de ofta är beroende av andra för att klara av vardagen. Äldre kan också ha svårt att söka hjälp, särskilt om den som utnyttjar dem eller begår brott mot dem är en anhörig eller någon som de i övrigt är beroende av.
 
Med förebyggandet av brott som riktar sig mot äldre avses till exempel åtgärder som förbättrar känslan av trygghet eller förhindrar eller minskar ekonomiskt utnyttjande såsom bedrägeri eller kreditkortsbrott, fysiskt eller sexuellt våld såsom misshandel, missbruk av läkemedel eller försummelse av vård.
Brotten kan utföras av utomstående, anhöriga eller personer som vårdar eller assisterar den äldre.
 
Ett projekt som deltar i den brottsförebyggande tävlingen kan anknyta till något av de teman som nämns eller till någon annan form av förebyggande av brott som riktar sig mot äldre.
 
Både i den finska och i den europeiska tävlingen i brottsförebyggande bedöms kandidaterna enligt bl.a. följande kriterier: (1) Projektet ska koncentrera sig på förebyggandet av vardagsbrottslighet eller rädslan för brottslighet inom ramen för tävlingens tema. Dessutom ska projektet (2) bevisligen ha uppnått de uppsatta målen, (3) bygga på samarbete mellan olika aktörer, (4) kunna genomföras också i andra medlemsstater samt gärna (5) vara kreativt.
 
Vinnaren av den nationella tävlingen väljs i september av en oberoende jury som utses av rådet för brottsförebyggande. Den europeiska brottsförebyggande tävlingen anordnas av det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN). Vinnaren utses av en jury tillsatt av nätverket och får ett pris på 10 000 euro. Dessutom får två andra projekt hedersomnämnande och ett pris på 5 000 euro.  Prisen utdelas i en konferens om brottsförebyggande som hålls i Bratislava den 14–15 december 2016. Finlands representant belönas med en fullt betald resa till konferensen i Bratislava.
 
Förslagen till pristagare ska skickas till justitieministeriet senast den 31 augusti.
 
Ytterligare upplysningar: specialplanerare Minna Piispa, kriminalpolitiska avdelningen/JM,

tfn 02951 50223, e-post:
fornamn.efternamn@om.fi
 
Ansökningsblankett och information om den nationella tävlingen:
http://www.rikoksentorjuntaneuvosto.fi/sv/index.html