Förbundsnytt

PCF:s förbundskongress i Åbo 3.-4.11.2021

Stig Kumlín tackar för hedersdipomet och uppmanar medlemmarna att motionera.
Stig Kumlín, Torsten Spring, Rauno Kousa, Brita Helsing och Marianne Laxén var distriktets delegater vid kongressen.
Till förbundsfullmäktiges ordförande valdes Mirja Janerus från Lojo.

 

 

Tiedote 8.11.2021

 
 
 

Toimenpideohjelma tehtävä ja palvelut taattava

Suomeen on nyt lopultakin laadittava jo pitkään vaatimamme toimenpideohjelma, jolla eläkeläisköyhyys poistetaan.

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n XXI liittokokous kokoontui Turun Messukeskuksessa 3.-4.11.2021. Kokous oli siirretty koronapandemian vuoksi alkuperäisestä ajankohdastaan kesäkuulta.

Liiton puheenjohtajana jatkamaan valittu kunnallisneuvos Simo Paassilta linjasi, että keskeinen osa vaatimaamme toimenpideohjelmaa on oltava kansaneläkkeeseen tehtävät reilut tasokorotukset. Lisäksi tulisi vakavasti harkita kansaneläkkeen ja työeläkkeen yhteensovittamisen muuttamista siten, että pienennetään yhteensovittamisprosenttia nykyisestä 50 prosentista. Näin menetellen ei koskettaisi työeläkerahastoihin.

  • Pienentämällä tuota prosenttia, jolla muiden eläkkeiden ja korvausten kasvu leikkaa kansaneläkettä voitaisiin pientä työeläkettä saavien eläkettä parantaa ilman, että kosketaan työeläkerahastoihin. Kustannusten suuruus riippuisi siitä, kuinka paljon kansaneläkkeen vähenemisprosenttia pienennettäisiin. Kustannuksista vastaisi tässä vaihtoehdossa Kansaneläkelaitos eli viime kädessä valtio, totesi puheenjohtaja Paassilta.
      
  • Korotukset pelkästään kansan- ja takuueläkkeisiin eivät ratkaise eläkeläisköyhyyttämme.   EKL korostaa, että pienituloisten eläkeläisten asemaa on tarkasteltavana kokonaisuutena. On haettava aidosti vaikuttavia toimia heidän tilanteensa parantamiseksi. Merkittävässä osassa eläkeläisten toimeentulon kannalta ovat myös palvelut, niiden saatavuus ja saavutettavuus sekä monet elintasoon vaikuttavien kulutushyödykkeiden hinnat, kuten esimerkiksi lämmitykseen tarvittavan öljyn ja sähköt hinnat, jatkoi Paassilta.

  
Palvelut taattava ja ikäihmisten työlle annettava arvoa tulevilla hyvinvointialueilla ja kunnissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirryttäessä hyvinvointialueille, on tinkimättömästi huolehdittava siitä, että ikäihmisille tärkeitä sosiaali- ja terveyspalveluja on riittävästi ja että ne ovat laadullisesti korkeatasoisia sekä kohtuuhintaisia. Toimivat lähipalvelut on taattava ikään ja asuinpaikkaan katsomatta. Korostamme ikääntyneiden erittäin merkittävää roolia tulevilla hyvinvointialueilla ja kunnissa. Heidät on nähtävä aktiivisina toimijoina, kokemusosaajina sekä voimavarana pelkän kuluerän sijaan.

  • EKL:n jäsenyhdistyksissä tehtiin useiden tuhansien vapaaehtoisten voimin työtä 57 000 tuntia kuukaudessa vuonna 2020. Ennen korona-aikaa tuo tuntimäärä oli 90 000 per kuukausi. Tekemämme työ on mitä suurimmassa määrin henkistä sekä fyysistä terveystoimintaa. Täydellistä täsmälääkettä se on ikäihmisten yksinäisyyden torjunnassa. Tälle työlle on annettava arvo toiminta-avustusten ja ilmaisten toimitilojen muodossa, totesi Simo Paassilta.
      
  • Valitettavasti suuntaus on viime aikoina kunnissa pääsääntöisesti ollut se, että säästöjä haettaessa on nimenomaan leikattu järjestöjen avustuksia ja korotettu tiloista perittäviä maksuja. Tämä on mielestämme lyhytnäköistä politiikkaa ja säästöjen hakeminen kohdentuu toimiin, jotka iskevät takaisin hyvin pian kohonneina terveydenhoitokuluina, Paassilta jatkoi.


Simo Paassillan liittokokouksessa pitämän puheenvuoron teemat löytyvät kokonaisuudessaan tästä klikkaamalla .

Liittokokous valitsi uuden hallituksen sekä valtuuston liittokokousten väliseksi ajaksi. Liiton puheenjohtajana jatkaa myös seuraavan nelivuotiskauden kunnallisneuvos Simo Paassilta. Liiton valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Mirja Janerus Uudenmaan piiristä, valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Risto Örling Oulun piiristä ja valtuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi Eira Väänänen Pohjois-Karjalan piiristä. Liittokokouksen valitseman hallituksen kokoonpanon löydät täältä ja valtuuston täältä .

Liittokokouksen antaman julkilausuman löydät täältä.

Lisätietoja:
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
puheenjohtaja, kunnallisneuvos Simo Paassilta, puh. 050 522 1201

 
 
   
 
 

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Haapaniemenkatu 14
PL 168
00531 Helsinki
Avoinna ma, ke - pe klo 8.30 - 16.00
ti klo 9.30 – 16.00
Puh. (09) 612 6840
 

 

Linkit
» www.elakkeensaajat.fi
» Päivitä tilaustietosi

Sähköposti
ekl@elakkeensaajat.fi

Förbundets kommunalvalsbroschyr 2021. Klicka på den övre länken.

PDF-tiedostoFörbundet, kommunalvalbroschyr 2021, 14.1.2021.pdf (223 kB)
PDF-tiedostoFörbundet, pensionstagarens minneslista 20.5.2016 2016.pdf (155 kB)
Pensionstagarens minneslista. Klicka på länken!

 

 

 

Fullmäktigemöte                                                                    Uttalande

 

 

Bolagisering minskar inte hälso- och välfärdsutgifterna

Pensionstagarnas Centralförbund PCF rf:s fullmäktige godkänner inte bolagisering av de offentliga tjänsterna och kräver att man reagerar på åldringarnas hjälpbehov redan i dag.

 

PCF anser att den offentliga social- och sjukvården inte bör bolagiseras såsom regeringen föreslår. Det kommer inte att förbättra tillgången till tjänster på jämlika villkor i vårt land. De som bor i glesbygden kommer ändå inte att ha en möjlighet till fritt val av service och tjänster. Bolagisering av tjänsterna kommer inte att leda till förverkligandet av hela social- och hälsovårdens målsättning; dvs. att minska på skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika befolkningsskikt.

PCF: s förbundsråd är oroad över vad som händer med kostnaderna för tjänster och egenriskerna. Bolagiseringen kommer troligtvis att öka kostnaderna och därmed öka kundernas utgifter. Speciellt pensionärernas situation försämras. En ökning av kostnaderna står i skarp kontrast med reformens mål; att minska ojämlikhet. Förbundsrådet accepterar inte att pensionärer erbjuds offentliga tjänster på marknadsmässiga villkor. Produktion i vinstsyfte är inte lämplig för tillhandahållande av social- och hälsovårdstjänster. Bolagisering krävs inte av EU lagstiftningen, såsom regeringen envist påstår. Små tjänsteleverantörer kommer naturligtvis att få svårt att konkurrera med stora globala företag.

I slutet av 2014, var antalet pensionstagare i Finland 1,5 miljoner. Samma år, var, var tionde person över 65 år och en av fem personer i åldrarna över 75 beroende av reguljär service. Det behövs nu investeringar i hemtjänst och mer personal.

Pensionärerna är ofta låginkomsttagare. Gränsen för låg inkomst är 1190 euro i månaden. Enligt uppgifter från år 2013 får en tredjedel av pensionärerna mindre än 1099 € i månaden. Mer än hälften får mindre än 1400 € i månaden. De flesta är äldre kvinnor som lever ensamma. PCF:s förbundsråd kräver genomförandet av äldre lagen i vardagen. De planerade nedskärningarna får inte ske.


 

Den brottsförebyggande tävlingen startar – temat är brott riktade mot äldre


Rådet för brottsförebyggande anordnar en nationell brottsförebyggande tävling. Vinnaren representerar Finland i årets europeiska brottsförebyggande tävling. Temat för i år är förebyggande av brott som riktar sig mot äldre. Äldre befinner sig i en utsatt ställning, eftersom de ofta är beroende av andra för att klara av vardagen. Äldre kan också ha svårt att söka hjälp, särskilt om den som utnyttjar dem eller begår brott mot dem är en anhörig eller någon som de i övrigt är beroende av.
 
Med förebyggandet av brott som riktar sig mot äldre avses till exempel åtgärder som förbättrar känslan av trygghet eller förhindrar eller minskar ekonomiskt utnyttjande såsom bedrägeri eller kreditkortsbrott, fysiskt eller sexuellt våld såsom misshandel, missbruk av läkemedel eller försummelse av vård.
Brotten kan utföras av utomstående, anhöriga eller personer som vårdar eller assisterar den äldre.
 
Ett projekt som deltar i den brottsförebyggande tävlingen kan anknyta till något av de teman som nämns eller till någon annan form av förebyggande av brott som riktar sig mot äldre.
 
Både i den finska och i den europeiska tävlingen i brottsförebyggande bedöms kandidaterna enligt bl.a. följande kriterier: (1) Projektet ska koncentrera sig på förebyggandet av vardagsbrottslighet eller rädslan för brottslighet inom ramen för tävlingens tema. Dessutom ska projektet (2) bevisligen ha uppnått de uppsatta målen, (3) bygga på samarbete mellan olika aktörer, (4) kunna genomföras också i andra medlemsstater samt gärna (5) vara kreativt.
 
Vinnaren av den nationella tävlingen väljs i september av en oberoende jury som utses av rådet för brottsförebyggande. Den europeiska brottsförebyggande tävlingen anordnas av det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN). Vinnaren utses av en jury tillsatt av nätverket och får ett pris på 10 000 euro. Dessutom får två andra projekt hedersomnämnande och ett pris på 5 000 euro.  Prisen utdelas i en konferens om brottsförebyggande som hålls i Bratislava den 14–15 december 2016. Finlands representant belönas med en fullt betald resa till konferensen i Bratislava.
 
Förslagen till pristagare ska skickas till justitieministeriet senast den 31 augusti.
 
Ytterligare upplysningar: specialplanerare Minna Piispa, kriminalpolitiska avdelningen/JM,

tfn 02951 50223, e-post:
fornamn.efternamn@om.fi
 
Ansökningsblankett och information om den nationella tävlingen:
http://www.rikoksentorjuntaneuvosto.fi/sv/index.html